Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 - ISO 9001 certificering norm - kosten / resultaten

Kosten ISO 9001 -ISO 9001 certificering
ISO 9001, de internationaal erkende norm met eisen voor ISO 9001 certificering snel en praktisch in úw organisatie invoeren?
Een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens de wereldwijd geaccepteerde ISO 9001:2015 certificering standaard voor transparantie en betrouwbaarheid in uw bedrijf implementeren? Een geaccrediteerd ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificaat behalen en met dit ISO 9001 kwaliteitsmanagement-systeem ook de klanttevredenheid verbeteren en meer klanten binnenhalen?


ISO 9001 kwaliteitsmanagement invoeren MKB en ZZP zonder frustraties

Ons invoeringstraject voor ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen is duidelijk en praktisch van opzet. "ISOMANAGEMENT" zet het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagement-systeem voor u op volgens de actuele NEN-EN-ISO-9001:2015 kwaliteitsmanagement standaard, regels, voorschriften en richtlijnen. 

Dus WIJ verzorgen voor u de procesbeschrijvingen de procedures en het kwaliteitshandboek. Onze kwaliteitsconsultant voert ook de door de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm gevraagde interne audit uit.

Wij doen deze praktische opbouw van uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem op basis van interviews over uw werkwijzen en processen met u en uw werknemers. We coachen u ook in het omgaan met het kwaliteitsmanagementsysteem en hoe het kwaliteitsniveau continu te verhogen.

Dus voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke kwaliteitsmanagementsysteem eisen en eisen aan de documentatie en registratie uw onderneming allemaal moet voldoen.

Het is ook logisch dat wij het voortouw nemen: wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, documenteren en implementeren van ISO 9001 systemen in organisaties en bedrijven. Wij weten hoe je het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificaat ( en andere keurmerken en certificaten) kunt aanvragen en we begeleiden u zo nodig bij de ISO 9001 certificatie audit.


ISO 9001 kwaliteitsmanagement kosten / resultaten met ISOMANAGEMENT

De kosten om de NEN-EN ISO 9001:2015 norm-eisen in de organisatie in te voeren en het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificaat te behalen zijn met deze efficiënte snelle en praktische manier van invoering lager dan u had ingeschat.

De ISO 9001 certificering resultaten in management, structuur en winst zullen na ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatie óók beter zijn dan u had verwacht.

ISO 9001 

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001

ISO-9001 is de wereldwijd erkende norm voor certificatie van kwaliteitsmanagement-systemen van organisaties.
De NEN-EN-ISO-9001:2015 norm is de actuele NEN standaard voor een kwaliteitsmanagement systeem met eisen voor kwalitatief goede producten en diensten en kwaliteit van de organisatie. De NEN-EN-ISO 9001:2008 is niet meer geldig.
De ISO 9001-norm is onderdeel van de ISO 9000 kwaliteitsmanagement normen-serie.

De ISO 9000 normen-serie voor kwaliteitsmanagement bestaat uit de ISO-9000, de ISO-9001. ISO-9002, ISO-9003 en de ISO-9004.

 • ISO 9000:2015 geeft grondbeginselen voor kwaliteitsmanagement.
 • NVN-ISO/TS 9002:2016 geeft richtlijnen voor toepassing van ISO 9001 kwaliteitsmanagement
 • De ISO-9003 - Kwaliteitssystemen, model voor de kwaliteitsborging bij de eindkeuring is niet meer geldig.
 • De ISO-9004:2018 - Kwaliteitsmanagement, kwaliteit en duurzaam succes van een organisatie.

ISO organisatie en normen

De "ISO" (de International Standardization Organization) in Genève realiseert de normontwikkeling en normontwerpen. De ISO-organisatie coördineert het opstellen van internationaal erkende ISO-normen (zie iso.org) in normtrajecten samen met nationale normalisatie-organisaties zoals de NEN, NBN en de DIN.

Accreditatie

Certificatie van organisaties voor ISO-normen wordt uitgevoerd door geaccrediteerde certificeerders.

De ISO doet zelf niet aan certificeren. ISO-certificatie wordt uitgevoerd onder accreditatie door ISO-certificatie-instellingen zoals Lloyds', Det Norske Veritas en de KIWA.

De ISO doet zelf ook niet aan accreditatie. De accreditatie voor ISO normen is per land bij wet geregeld. In Nederland ligt de uitvoering van accreditatie ven certificering instellingen bij de RvA (Raad van Accreditatie). 

Andere ISO normen keurmerken schema's

Naast de ISO norm voor kwaliteitssystemen, de NEN-EN ISO 9001:2015, voert ISOMANAGEMENT op dezelfde snelle en praktische manier ook de volgende ISO normen standaards keurmerken en andere schema's in:

Al deze ISO normeringen en andere standaarden voorschriften en keurmerken dienen als garantie of waarborg voor uw klanten.

ISO 9001 certificaat behalen

ISO 9001 certificaat behalen

ISO 9001 certificatie is het behalen van een internationaal erkend ISO 9001 certificaat  of attest als bewijs voor het naleven van de ISO-9001 certificatie-norm of standaard.

Wanneer de ISO 9001 certificatie eisen in de organisatie zijn geïmplementeerd, dan kan door een onafhankelijke geaccrediteerde (gecertificeerde) ISO 9001 certificatie-instelling (CI) een externe ISO certificatie audit worden uitgevoerd.
Tijdens deze certificatieaudit wordt onderzocht, op basis van een vastgesteld certificeringschema, of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden en eisen voor het verlenen van het certificaat. Er wordt ook getoetst of de organisatie, volgens de certificatie-voorwaarden, aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet. Tenslotte is er tijdens de externe certificerings-audit een controle op de opvolging van de eigen voorschriften en regels voor producten en diensten van de onderneming.

ISOMANAGEMENT kent al deze certificatie-regels en zorgt dat u daar in één keer aan voldoet.

Certificatie

Het certificaat behalen volgens de gekozen certificatienorm, of een hercertificering
(zie >> ISO certificering) van uw organisatie of onderneming is een formele audit door een externe onafhankelijke geaccrediteerde certificatie-instelling.

Dit certificatie-instituut beoordeelt en stelt vast of het in de onderneming geïmplementeerde bedrijfskwaliteitssysteem voldoet aan de certificatie-eisen van de ISO certificering norm.

ISO certificering in fasen

De ISO certificatie-auditor of het ISO certificatieteam van een geaccrediteerde ISO certificatie-instelling beoordeelt het managementsysteem van de onderneming middels een externe ISO certificatie-audit.
Dit "examen" vindt plaats in twee fasen:

- Externe certificatie-audit fase 1

In de eerste fase van de externe certificatie-audit beoordeelt de ISO 9001 certificatie-auditor tijdens zijn onderzoek de documentatie van de documentatie van de contextanalyse, directiebeoordeling, kwaliteits-doelstellingen en resultaten en de interne audits. De certificering-auditor chekt verder of alle certificatie normeisen in de organisatie zijn ingevoerd.

- Externe certificatie-audit fase 2

Tijdens de tweede fase van de externe certificatie-audit beoordeelt de certificatie-auditor de implementatie. De certificatie-auditor controleert de effectiviteit van het managementsysteem van de organisatie. 
De certificeerder legt in het auditrapport naar het certificatie-instituut vast of er voldoende informatie is om als bewijs te dienen voor de conformiteit van het te certificeren managementsysteem met de eisen van de certificeringnorm.

De certificering-commissie stelt vast of het certificaat op basis van deze rapportage kan worden verleend. Bij een positief certificering besluit verleent het certificatie-instituut het certificaat. Met deze schriftelijke verklaring toont de onderneming aan dat zij werkt conform de ISO-norm

Na een positief ISO 9001 certificeringsbesluit van de ISO-certificeringscommissie (of de ISO-certificatiemanager) van het CI (Certificering Instituut) ontvangt de organisatie een schriftelijke verklaring of ISO-certificaat / ISO-certificaten  als bewijs van voldoen aan de ISO certificatie-norm en is dan "gecertificeerd"

ISO certificering invoeren tijdsbesteding

Een indicatie voor de tijdbesteding van het ISO-traject van ISO 9001 certificering en
ISO 9001-certificatie is als volgt: ISO 9001 certificering (invoering ISO 9001 kwaliteitssysteem) voor een organisatie van 20 medewerkers volgens de actuele ISO 9001 certificering norm (NEN-EN-ISO-9001: 2015) is in ca. 3 dagen gereed voor de ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers is het ISO-9001 kwaliteitsmanagement systeem in ca. drie weken gereed voor een geaccrediteerd ISO-9001:2015 certificatie-onderzoek.

Tijdsbesteding ISO certificatie

De wachttijd voor uw organisatie tussen het opzetten van het systeem en de certificatie loopt van 0 tot 3 maanden, afhankelijk van de uitkomst van de eerste inventarisatie van het kwaliteitsmanagement-systeem van uw onderneming.

De certificatie-audit door een certificatie instituut neemt voor het MKB bedrijven en ZZP-ers van 1 tot ca. 2 dagen in beslag.

ISO 9001 certificering invoeren, hoe doen we dat?

Wij doen dit: Wij zetten het ISO 9001 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u!

We stellen samen met u de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm geëiste contextanalyse en wensen en verwachtingen van belanghebbenden vast. De door de ISO 9001 norm geëiste analyse, missie en visie en de doelstellingen van de organisatie stellen we samen op met u en eventueel de KAM / QHSE-coördinator.

Wij beschrijven de processen procedures volgens de ISO 9001 standaard.
We stellen het ISO 9001 kwaliteitsbeleid op en de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.

We analyseren en beoordelen met u het behalen van resultaten van de ISO 9001 kwaliteitssysteem processen.
Wij voeren de ISO 9001 interne audit uit en, samen met u, de management review of directiebeoordeling die de nieuwe kwaliteitsdoelstellingen opleveren.

Wij stellen het ISO 9001 certificering kwaliteitshandboek op dat voldoet aan de eisen van de 9001 certificatie norm met daarin onder andere:

 • een duidelijk overzicht in het kwaliteitshandboek van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitssysteem;
 • het ISO 9001 processchema en het toepassingsgebied;
 • het ISO 9001 kwaliteitsbeleid m.b.t. kwaliteit, betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • de ISO 9001 planning m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 kwaliteitsnorm;
 • een overzicht van de ISO-procedures (afwijkingen, kwaliteitsregistraties, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitssysteem;
 • advies bij controle op conformiteit met wet- en regelgeving;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 kwaliteitsnorm en voor het ISO certificaat gevraagde, systeem informatie.

Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificering

Daarnaast voeren we samen een aantal acties met u uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificering norm en gecontroleerd zullen worden door de ISO 9001 certificeerder, tijdens de 2 fasen van de ISO 9001 certificatie-audits zoals:
context en stakeholder analyse;

 • register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • directiebeoordeling, interne audit en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificering tegenkomen.

Dat is veel. Duurt ISO 9001 invoeren lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met de ISO 9001:2015 certificeringadvies, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor, dat alle door de herziene NEN EN ISO 9001:2015 certificeringnorm geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit NEN-ISO-9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:
Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit in de praktijk (en praktisch) moet uitwerken om het ISO-certificaat te behalen.


Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de investeringskosten in ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie gaat u naar >>
INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO EN / OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR DE ISO 9001 CERTIFICERING INVOERINGSKOSTEN.

Wat kost ISO 9001 certificering?

De ISO 9001 certificering invoeringskosten zijn te verdelen in drie posten:

 1. Invoeringskosten (advieskosten) ISO 9001 certificering;
 2. ISO 9001 certificatiekosten; en
 3. Onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem

Voor de advieskosten / invoeringskosten voor ISO 9001 certificering kunt  u HIER een offerte opvragen.

1. Kosten invoering ISO 9001 certificering

De kosten voor de ISO 9001 certificering invoering zijn de advieskosten die u investeert om de ISO-9001 certificatie eisen in te voeren.
Deze ISO-9001 certificering advieskosten zijn een minder grote investering dan u had verwacht.

De invoeringskosten voor ISO 9001 certificering voor uw organisatie

De kosten / investeringen voor ISO 9001 certificering invoeren voor een organisatie van 50 fte bedragen vanaf ca. € 6600,- euro. 
De financiële kosten / investeringen voor ISO 9001 certificering bedragen voor een handelsorganisatie van 1 (ZZP, 
eenmanszaak, free-lancer) tot 15 werknemers (MKB) van ca. € 1700,- tot ca. € 4100,- euro.

Meer bedragen, kosten in tijd en geld, prijsindicaties en invoeringskosten ISO 9001 certificering of een offerte voor ISO 9001 certificering vraagt u hier op >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Invoeringskosten ISO certificeringen 14001, ISO 45001 of ISO 27001

De invoeringskosten van ISO certificering 27001 norm voor informatiebeveiliging voor de veiligheid en integriteit van uw vertrouwelijke informatie, de kosten voor ISO certificering 14001 milieuzorg en de kosten voor ISO certificering norm 45001 voor arbomanagement  zijn minder makkelijk in te schatten.
Voor een kostenberekening voor deze ISO-certificeringen is hier meer informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie.

Kosten invoeren ISO-9001-certificering in tijd

De totale ISO-9001-certificering-kosten in tijd blijven voor u altijd beperkt.
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement-systeem normaal gesproken in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van een ISO 9001 certificeerbaar management systeem ca. twee weken.

2. Kosten ISO 9001 geaccrediteerde ISO-certificatie audit

Naast de invoeringskosten van de ISO 9001 kwaliteitsnorm zijn er de kosten voor de beoordeling of de organisatie aan de ISO 9001 norm eisen voldoet.
Deze ISO 9001 kwaliteitssysteem controle, ofwel de ISO 9001 certificering-audit van het managementsysteem, wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstelling. De kosten voor de ISO 9001 certificering audit, die een ISO 9001 geaccrediteerde certificeringinstelling berekent, zijn afhankelijk van veel factoren. 

Accreditatie ISO 9001 certificeringsinstellingen
De certificeringinstellingen moeten wel gekwalificeerd (geaccrediteerd) zijn voor de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie norm.
Geaccrediteerde certificeringinstellingen moeten voldoen aan de eisen opgesteld door de RvA (
Raad van Accreditatie). De RvA toetst de ISO 9001 certificeringinstellingen. Deze beoordeling is voor u een waarborg en een garantie voor onafhankelijkheid en deskundigheid van deze certificerende instellingen.

Contracten met ISO 9001 certificatie instellingen
Wij hebben goede relaties met meerdere onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstellingen waardoor we een goede keuze kunnen maken en een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de contractkosten die een een certificeringinstelling berekent. Contracten voor ISO 9001 certificering met certificeringsinstellingen zijn altijd 3-jaars contracten.

Voor meer info over de ISO 9001 certificeringaudit-kosten, gaat u naar >> auditkosten voor de externe certificeringaudit voor de ISO 9001-norm

Tijdsbesteding ISO 9001 certificatieaudit
De kosten in tijdsbesteding voor de ISO 9001-certificeringaudit door het ISO 9001 certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen
.

3. Kosten onderhoud ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem

De kosten voor onderhoud van uw ISO 9001 gecertificeerde managementsysteem zijn verwaarloosbaar wanneer u dit vergelijkt met de opbrengsten en meerwaarde van een managementsysteem: meer structuur in de organisatie en verbeteringen van de resultaten.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

Een offerte voor de financiële invoeringskosten van het NEN-EN-ISO 9001 certificering-traject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op:
>> 
Offerte en kosten berekening advieskosten ISO-9001-certificering.

Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, een inschatting van het budget in tijd en geld, om het ISO 9001:2015 certificering (of een andere ISO certificering norm) in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over ISO 9001 certificering kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs.