Kosten ISO 9001 certificering

Kosten en uitgaven ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering

De 3 belangrijke vragen om informatie over ISO 9001 certificering:

  1. Wat zijn de kosten en uitgaven in tijd en geld voor de invoering met ISOMANAGEMENT van de eisen van de internationale ISO 9001 norm voor het beheerst sturen van de organisatie met kwaliteitsmanagement;
  2. hoe werkt ISO 9001 certificering invoering en hoeveel moeite en inspanning kost het om tijdens een audit aan te kunnen tonen dat de organisatie in theorie en in de praktijk voldoet aan de normeisen; en
  3. wie beoordeelt en tegen welke kosten in geld en tijd, of de organisatie voldoet aan de eisen en voorwaarden van deze wereldwijd erkende en geaccepteerde internationale standaard voor het verbeteren van klanttevredenheid?
ISOMANAGEMENT beantwoordt al uw vragen over ISO 9001 certificering, de kosten en uitgaven voor invoering en certificatie, snel en volledig. Neem contact op voor een snelle praktische en doeltreffende invoering van ISO 9001 certificering.

Kosten en uitgaven ISO 9001 certificering invoeren in tijd en geld

Voor de kosten van ISO 9001 certificering invoeren kunnen wij voor uw organisatie een goede inschatting geven op basis van onze inmiddels meer dan 40-jarige ervaring.  

Inschatting invoeringskosten:

Een betrouwbare indicatie voor de financiële kosten en uitgaven waar u rekening mee moet houden in uw begroting om de bekende erkende en geaccepteerde NEN-EN-ISO 9001:2015 normeisen in te voeren en te implementeren in de organisatie bedragen bij één werknemer, een ZZP'er, freelancer of eenmansbedrijf in geld vanaf € 1.900,- tot € 2.100,- euro. De indirecte kosten, de tijd die u hieraan moet gaan besteden, om NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering in te voeren en te implementeren bedragen voor een ZZP'er slechts 1 tot 2 dagen.

Een goed voorbeeld van een offerte prijs die ISOMANAGEMENT berekent in geld, de financiële kosten en uitgaven, voor het invoeren en implementeren van een wereldwijd geaccepteerd ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, bij een MKB organisatie met 15 werknemers en één vestiging, bedragen circa € 4.100,- euro tot € 4.500,- euro.
De totale uitgaven aan indirecte kosten in tijd, die door u en/of uw werknemers aan de invoering van NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering moet worden besteed bedraagt minder dan 4 dagen verspreid over twee weken.

De investering in kosten van invoering van de NEN-EN- ISO 9001:2015 certificering normeisen voor algemeen erkende kwaliteitsmanagementsystemen in geld bij een organisatie met circa 50 werknemers en één vestiging bedraagt ongeveer € 7.000,- euro tot circa € 9.000,- euro..

ISO certificering

ISO certificering invoeren en implementeren betekent dat de directie of topmanagement kan laten zien dat zij het bedrijf beheerst sturen en processen continu verbetert volgens een internationaal bekend en erkend managementsysteem.  
Met ISO certificering kunt u de efficiency en doelmatigheid van uw organisatie continu verbeteren. Om dit te bereiken is de eerste stap het vastleggen van processen en procedures in een kwaliteitsmanagementsysteem. De volgende stap is de analyse en evaluatie van verbetermogelijkheden en de verificatie en beoordeling van bereikte resultaten.
Een volgens een ISO norm gecertificeerd managementsysteem wordt in de praktijk gebruikt voor certificatie en bestaat uit "Best Practices for Management". 
Alle nieuwe ISO gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen moeten voldoen aan de HLS structuur (High Level 
structure). Met deze HLS structuur is integratie met andere managementsysteem binnen de organisatie eenvoudiger is geworden.

ISO certificering betekent een certificaat behalen als bevestiging en schriftelijk vastgelegd bewijs, uitgegeven door een certificerende instelling, van het voldoen van processen en procedures, aan de in een internationaal erkende ISO norm vastgelegde eisen voorwaarden en regels. Deze bevestiging vindt plaats na een ISO certificatie-audit door deze externe geaccrediteerde geautoriseerde certificatie-instelling die tijdens deze audit onderzoekt verifieert en beoordeelt of de organisatie voldoet aan de eisen van deze wereldwijd geaccepteerde standaard. Het onderzoek richt zich op doeltreffend efficiënt kwaliteitsmanagement, transparantie en betrouwbaarheid van voortbrengingsprocessen en verbetering van klanttevredenheid. 
ISO certificering betekent met hulp en advies van ISOMANAGEMENT leiding gaan geven aan een HLS gestructureerd kwaliteitsmanagement systeem en het aansturen van verbetering van kwaliteit deugdelijkheid en hoogwaardigheid van producten en diensten conform een internationaal erkende norm. 
ISO is een organisatie van internationaal samenwerkende normalisatie organisaties in vele landen gericht op certificering van bedrijven op allerlei gebied en in alle branches.  Deze samenwerkende nationale organisaties vormen samen commissies  die met elkaar transparante en betrouwbare ISO normen opstellen en onderhouden die overal in elke sector en branche geldig zijn.
De ISO organisatie voert geen audits uit op het voldoen aan de normeisen voor kwaliteitsmanagement en verstrekt geen ISO certificaten.
Onze ervaren specialisten helpen uw organisatie met praktisch hands-on advies en ondersteuning aan een betrouwbaar doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem dat aantoonbaar voldoet aan alle eisen van de actuele NEN-EN-ISO 9001:2015 norm. Samen werken we gestructureerd efficiënt en effectief naar een geslaagde succesvolle certificatie.

Een internationaal erkend, waardevol en overal ter wereld geaccepteerd ISO certificaat verzekert de organisatie van concurrentievoordeel door betere processen en organisatiestructuren en het stelselmatig zichtbaar en meetbaar verbeteren en optimaliseren van betrouwbaarheid van onderdelen en processen in het managementsysteem van uw bedrijf.
Meetbaar en controleerbaar continu het kwaliteitssysteem blijven verbeteren volgens de ISO normeisen zorgt voor aantoonbaar hogere ontwikkeling van processen en werkwijzen waardoor met geringe verandering, met dezelfde middelen, eenvoudiger leiding geven kan worden aan verbetering van de organisatie en meer en betere kwaliteit bereikt kan worden.
Kwaliteit betekent hier het voldoen aan van tevoren vastgestelde algemeen erkende normeisen, aan de eigenschappen en kenmerken én aan niet uitgesproken behoeften wensen en verwachtingen van de klant of opdrachtgever. Bij beoordeling van de kwaliteit door de klant wordt de deugdelijkheid en onderscheidende eigenschappen gebaseerd op juist het voldoen en soms overstijgen van die verwachtingen.

De verschillende wereldwijd gebruikte ISO managementsysteemnormen zijn eenvoudig te integreren en dit geïntegreerd systeem kan eenvoudiger worden beoordeeld tijdens audits. Door de opbouw van deze ISO management standaarden volgens het High Level Structure systeem wordt een aantoonbare betrouwbaarheid en transparantie beter gewaarborgd. De indeling van normen conform deze structuur is bij alle managementsystemen op dezelfde wijze toegepast. Door deze structuur is het merkbaar eenvoudiger geworden om bij meerdere geïntegreerde normen tijdens beoordelingen zekerheid te verschaffen over het voldoen aan alle eisen.

ISO certificering invoeren en certificaat behalen

ISO certificering betekent invoeren en implementeren in de organisatie van certificatie eisen volgens de internationale ISO norm, vervolgens een certificatie audit aanvragen bij een externe certificatie instelling en wanneer u overtuigend kunt aantonen dat de organisatie voldoet aan alle eisen verleent de certificatie-instelling uw organisatie het ISO certificaat.
Een ISO certificatie-instelling (CI) is een externe onafhankelijke onpartijdige instantie van buiten de organisatie die met deskundige gespecialiseerde auditors het in de organisatie ingevoerde managementsysteem controleert op het voldoen aan de normeisen en dit onderzoek uitvoert volgens het door de RvA vastgesteld certificatie schema.
De RvA is de in elk land ingestelde nationale Raad voor Accreditatie die de betrouwbaarheid en integriteit onderzoekt van certificatie instellingen en het controleert of zij voldoen aan de eisen uit het certificering schema. Wanneer de CI op een betrouwbare gedocumenteerde wijze kan laten zien dat zi werk conform deze voorwaarden ontvangt zij het accreditatie label. Het label garandeert de transparantie betrouwbaarheid en objectiviteit en het werken conform de gestelde eisen bij inspecties en toetsingen van managementsystemen door een CI.
Een accreditatielabel of schriftelijke verklaring wekt vertrouwen bij de klanten van de CI én bij de klanten van de gecertificeerde bedrijven.
De geldigheid van een eenmaal door een geaccrediteerde certificatie instelling toegekend ISO certificaat is drie jaar waarbij de organisatie elk jaar opnieuw moet aantonen dat het managementsysteem nog steeds voldoet aan de normeisen van de geïmplementeerde ISO norm.
Een door ISOMANAGEMENT opgezet kwaliteitssysteem volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm wordt in één keer gecertificeerd. Al onze klanten tot nu toe, dus 40 jaar lang, zijn in één keer gecertificeerd. Een betere garantie op slagen voor de certificatie kan niemand u geven.

Tijdsbesteding ISO 9001 certificering invoeren

De kosten van de tijdbesteding nodig voor het met ISOMANAGEMENT als adviseur invoeren van NEN-EN-ISO 9001:2015 normeisen voor de ISO 9001 certificering bedragen slechts enkele dagen voor een ZZP'er of freelancer tot één of twee weken voor een MKB bedrijf met 50 werknemers. Bij een bedrijf van circa 50 werknemers bedragen de kosten van de tijdsbesteding voor de directie in totaal enkele uren, voor leidinggevenden en voor werknemers kost dit één tot twee uur per proces.
In deze tijd verzorgen wij de opzet van een praktisch kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u aan kunt tonen dat u voor 100% aan alle kwaliteitseisen van de ISO 9001 norm voldoet, dat de organisatie op een beheerste wijze via het kwaliteitssysteem wordt aangestuurd conform deze normeisen én slaagt voor het behalen van het ISO 9001 certificaat voor kwaliteitsmanagementsystemen.
Met de investering in de uitgaven voor het ISO 9001 certificaat creëert u vertrouwen bij klanten en prospects en het helpt uw organisatie om op een betrouwbare manier aan de eisen specificaties en wensen van klanten te voldoen.

Advies ISO 9001 certificering

Ons advies en begeleiding, door ervaren adviseurs, met veel expertise op het gebied van ISO 9001 certificering, beperkt de kosten, voorkomt frustraties en garandeert ook dat u in korte tijd voldoet aan de normeisen en in één keer slaagt voor de beoordeling tijdens de certificatie-audit.
De ISOMANAGEMENT ISO 9001 certificering adviseurs zijn specialisten die hun kennis met u delen, u hints geven en waarschuwen voor valkuilen. Onze adviseurs zijn consultants waar u mee kunt overleggen over lastige situaties en die u tips kunt vragen, hoe in de praktijk veel, soms lastige zaken, praktisch kunnen worden aangepakt. Op deze manier kunt u op een praktische en efficiënte manier zichtbaar maken dat de organisatie voldoet aan alle eisen voor een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem en succesvol het certificatie traject doorlopen.

Investeren in een snelle praktische ISO 9001:2015 certificering met adviseurs van ISOMANAGEMENT levert een hoog rendement. Deze investering in ISO 9001 certificering zorgt voor verbetering van de kwaliteit status niveau en kenmerken van het bedrijf. Uw bedrijf kan laten zien dat het voldoet aan de eisen van de norm en van de klanten.

Met deze verbeterde eigenschappen zult u ook de klanttevredenheid van uw opdrachtgever verbeteren!

Wilt u zonder het hele internet af te zoeken veel meer weten over hoe u het ISO 9001 (ISO 27001, iso 45001, ISO 14001) certificaat kunt behalen en wat de kosten zijn om te gaan voldoen aan de ISO 9001 certificering regels? Vraag dan even een oriënterend gesprek en/of een offerte voor ISO 9001 certificering aan:Wat kost ISO 9001 certificatie?

Kosten NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatie door het certificatie instituut

Een certificatieaudit wordt uitgevoerd door een deskundig onafhankelijk onpartijdig auditor van een geaccrediteerde geautoriseerde certificatie instelling. 
Een prijsindicatie voor de ISO 9001 certificatiekosten in geld en tijd voor de certificatie audit van uw bedrijf door een certificatie instelling, het onderzoek, evaluatie en vaststelling of uw kwaliteitsmanagementsysteem met een bepaald aantal werknemers en één vestiging voldoet aan de ISO 9001 norm, en een inspectie en controle van eventuele documentatie daarover bedraagt voor een handelsbedrijf:
  • bij 1-5 medewerkers betaalt u aan certificatie-audit kosten volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm ongeveer € 2.000,- euro voor de initiële audit;
  • bij 6-10 medewerkers zijn de certificatie-audit kosten volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm ongeveer € 2.500,- euro;
  • bij 11-15 medewerkers zijn de certificatie-audit kosten volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm ongeveer € 3.000,- euro;
  • bij 16-25 medewerkers certificatie-audit kosten volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm ongeveer € 3.500,- euro;
  • bij 26-45 medewerkers zijn de certificatie-audit kosten volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm ongeveer € 4.500,- euro.
De kosten voor her-certificering volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm in de daaropvolgende jaren bedragen bij een bedrijf met 1 tot 15 werknemers circa € 1.000,= euro tot € 1.400,= tot euro voor herhalingsaudits in de opvolgende jaren. 

Scherpe prijs via ISOMANAGEMENT

ISOMANAGEMENT voert geen certificatie-audits uit. Voor de certificatie zijn speciale onafhankelijke geaccrediteerde certificatie instellingen aangewezen.
De kosten die een ISO 9001 certificatie instelling berekent, zowel het tarief per dag als de te besteden tijd voor certificatie van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem, kunnen met eenzelfde aantal werknemers en één vestiging enigszins variëren. ISOMANAGEMENT kan vaak een scherpe prijs voor u bedingen voor de kosten die een ISO 9001 certificatie instelling berekent.

Contracten voor drie jaar

De contracten die u aangeboden worden voor ISO 9001 certificering met ISO 9001 certificatie instellingen zijn altijd overeenkomsten voor drie jaar. Het eerste jaar vindt de initiële audit van het kwaliteitssysteem plaats en de daaropvolgend twee jaren een herhalingsaudit. De kosten en tijdsbesteding zijn het tweede en derde jaar ook lager dan in het eerste jaar.

Prijsopgave invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

U kunt hieronder een offerte aanvragen met prijsopgave voor de advieskosten voor een snelle start en een complete volledige opzet invoering en implementatie van een praktische, snelle functionele en doeltreffende NEN-EN-ISO-9001 kwaliteitssysteem::

Prijsopgave advieskosten ISO 9001 certificering.


Kostenplaatje ISO 9001 certificering of andere norm

Wilt u direct vragen kunnen stellen en antwoorden krijgen over wat het totale kostenplaatje is om ISO 9001 certificering of een andere ISO-certificering norm, BRL, richtlijn of keurmerk in te voeren in uw bedrijf, organisatie, stichting, instituut of instelling? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over het totale kostenplaatje, meer informatie of een gratis inventarisatie met een van onze hieronder genoemde adviseurs of consultants die dagelijks bedrijven
 helpen en adviseren
met ISO 9001 (14001, 27001, 45001, ..) certificering.