Informatie en kosten invoeren ISO certificering - ISOMANAGEMENT

Kosten ISO 9001 certificering


ISO certificering, hoe voldoe ik aan de normeisen voor het managementsysteem certificaat?
Het ISO certificaat behalen in 4 stappen als bewijs van het voldoen aan alle normeisen.

ISO certificering

U heeft een ISO certificaat nodig?  

U wilt een ISO certificaat behalen? Wat moet u minimaal doen om in een keer te voldoen aan de eisen die de norm stelt en te slagen voor de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem en het ISO certificaat te behalen? 
We geven antwoord op de vragen: hoe slaag ik voor een ISO certificaat, wat kost het me en wat levert het op? 

Hoe slaag ik voor een ISO certificering?  

Hoe kan mijn organisatie op een praktische manier werken conform ISO en het certificaat verkrijgen? Hoe kan ik snel voldoen aan de kwaliteitsmanagementsysteem eisen voor verbetering van de tevredenheid en loyaliteit van klanten, afnemers en andere relaties en belanghebbenden? Hoe houd ik mij aan de voorwaarden die een wereldwijd in elke branche en sector geaccepteerde norm voor kwaliteitsmanagement stelt en hoe slaagt mijn bedrijf eenvoudig voor het certificatie onderzoek na invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem?
Wat is eigenlijk een onafhankelijke externe onpartijdige ISO certificatie instelling en moeten zij zich houden aan bepaalde regels?

ISO certificering stappen

Om te slagen voor ISO certificering maken we samen een eenvoudig plan van aanpak, waarmee alle nodige stappen worden gezet en acties worden uitgevoerd. U organisatie voldoet dan aan alle certificatie voorwaarden en richtlijnen zodat de auditor die uw kwaliteitsmanagementsysteem evalueert direct een goedkeuring geeft en u voordraagt voor het ISO certificaat.

Stap 1; pleeg een telefoontje wanneer u wel ISO certificering wilt behalen maar niet verder wilt lezen  

Bel ons; telefoon 06 838 976 91, Annelies kan u er alles over vertellen. 
Ons contactformulier invullen kan ook, dan bellen wij u.

Stap 2; Invoeren managementsysteem volgens de ISO certificering normeisen

Met deze stap leggen we samen met u een stevige basis om een ISO kwaliteitsmanagementsysteem te realiseren waarmee de klanttevredenheid wordt verhoogd en waarmee uw bedrijf of instelling na het ISO certificering traject kan laten zien dat zij werkt conform de ISO normeisen.
De norm voor ISO certificering is een waardevol document waarin eenduidige richtlijnen zijn vastgelegd. De norm geeft aan hoe de organisatie zich naar klanten dient te gedragen, hoe zij haar producten optimaliseert en de norm is ook een criterium en maatstaf voor de beoordeling tijdens de certificatie-audit door een certificatie instelling.
Het ISO gecertificeerd managementsysteem zorgt ervoor dat u de organisatie doelstellingen beheersbaar kunt maken. De beheersbaarheid volgt uit een stelsel van samenhangende afspraken, meestal vastgelegd in methodes, werkwijzen, werkinstructies en formats, om beleid strategie en doelstellingen op te stellen en vervolgens de organisatie aan te sturen om die doelstellingen te realiseren. 

Welke stappen zetten we hierin met u?

We komen bij u langs en gaan gelijk aan de slag. ISO certificering begint met het beschrijven van processen en werkwijzen in procedures en deze procedures vastleggen in een managementsysteem. 
We kijken daarom samen wat u al heeft en wat er voor de ISO certificatie nog aangevuld moet worden. Samen bedenken we voor die aanvulling ook de meest praktische werkwijze hiervoor zodat uw organisatie snel kan aantonen aan alle normeisen te voldoen. Deze aanvullingen of aanpassingen werken we uit in eenvoudige acties die we soms direct kunnen uitvoeren. Daarmee leggen we het fundament voor uw managementsysteem. 

Stap 3; Invoeren overige eisen voor ISO certificering 

Een ISO gecertificeerd managementsysteem bestaat uit de High Level Structure (HLS), de basis. Deze structuur is voor alle managementsystemen normen identiek. Naast deze HLS basisstructuur zijn er per norm verschillende andere eisen, voorwaarden en richtlijnen waar het managementsysteem van de organisatie aantoonbaar aan moet beantwoorden, om in één keer te slagen voor een ISO certificatie audit.  
 
Welke stappen zetten we hierin met u? 

We leggen u uit welke specifieke ISO certificering eisen de ISO norm heeft waar u voor wilt certificeren. 
Vervolgens kijken we, samen met u, wat u hiervan al heeft, aan welke eisen u al aan voldoet en wat er nog moet gebeuren om dat ook zichtbaar te kunnen maken voor de ISO certificatie van het managementsysteem. 
Dat vertalen we weer in eenvoudige acties die we, waar mogelijk, direct uitvoeren. De consultant van ons adviesbureau voert tenslotte met u de interne audit uit. Deze interne audit is een eindcontrole op de goede werking van het managementsysteem en een voorbereiding op de ISO certificatie.

Stap 4; ISO certificering, op naar het certificaat!   

We hebben nu samen stap 1, 2 en 3 op weg naar het ISO certificaat doorlopen. Alle acties zijn getoetst, gecontroleerd en afgerond. Nu heeft u een managementsysteem waarmee u kunt laten zien dat de organisatie voldoet aan de normeisen en u kunt met een gerust hart een afspraak maken voor de ISO certificatie audit. 

Welke stappen zetten we hierin met u?

We vragen diverse offertes voor u op bij ISO certificatie instellingen, vergelijken deze, en maken vervolgens samen een keuze voor een externe geaccrediteerde onafhankelijke en onpartijdige Certificerende Instelling (CI) die bij uw organisatie past. U geeft de CI een opdracht voor het certificatie onderzoek en vervolgens komt de auditor van de Certificerende Instelling bij u langs om het kwaliteitsmanagementsysteem te beoordelen. Na deze beoordeling bevestigt de auditor dat u aan alle eisen voor ISO certificering voldoet.
Vervolgens draagt de auditor u voor aan de certificatie commissie van de certificerende instelling en hoeft u alleen maar even te wachten tot het ISO certificaat in de bus valt. Het ISO certificaat is het schriftelijke bewijs waarmee u aan klanten kunt aantonen dat uw organisatie voldoet aan alle eisen.

Het ISO certificaat is geen garantie voor succesvol zakendoen en geen waarborg dat de organisatie voldoet aan eisen van de klant. Om dat succes te verzekeren is een goed gebruik van het managementsysteem nodig. Het managementsysteem wordt om die reden door ons dan ook doeltreffend eenvoudig en vooral praktisch ingericht. Vooral die praktische invoering belooft een bruikbaar en betrouwbaar systeem voor uw organisatie. 

Kosten ISO certificering 

Kosten ISO 9001 certificering

De kosten van ISO 9001 certificering zijn de verdelen in een investering in uitgaven in het eerste jaar en de uitgaven in de volgende jaren. 

De investering in tijd en geld in het eerste jaar betreft de volgende items:
  • U betaalt de kosten in geld voor het inhuren van de adviseur die u coacht en begeleidt bij de opzet invoering en ontwikkeling van het managementsysteem, om te gaan voldoen aan de normeisen;
  • De tijd die uw management en werknemers besteden aan het beantwoorden van vragen over het juiste verloop van processen en werkwijzen;
  • Eventuele bedragen die u kwijt bent voor keuring en kalibratie van meetapparatuur;
  • De kosten voor de interne audit, de controle op de goede werking van het systeem zijn nihil, wij berekenen daarvoor geen extra kosten;
  • Het contract dat u afsluit met de certificatie-instelling die controleert of u voldoet aan alle eisen van de ISO norm. Dit contract dat uw organisatie afsluit met de certificerende instelling voor de opvolgende audits is altijd een overeenkomst voor een periode van drie jaar;
  • Een kleine som aan certificaatkosten administratiekosten bij de toekenning van het ISO certificaat.
De uitgaven voor het behoud van het ISO certificaat zijn de volgende items:
  • u betaalt de tijd die de adviseur of uzelf besteedt aan de periodieke interne audits, de jaarlijkse controle of de organisatie blijft werken zoals voorgeschreven;
  • Er zijn jaarlijks de kosten voor de herhalingsaudit door de certificerende instelling om de geldigheid van het ISO certificaat te kunnen behouden;
  • Optioneel zijn hier de kosten voor de aanwezigheid van de adviseur bij de externe audit om eventuele lastige vragen van auditoren te beantwoorden.
Voor een indicatie van de invoeringskosten zie: prijsindicatie invoeringskosten.
Voor een inschatting van de certificatiekosten door de certificatie instelling: certificatiekosten.

ISO certificering, wat levert het me op?  

Wat is de meerwaarde van ISO certificering?  

ISO certificering is ontwikkeld als hulpmiddel voor het management om de organisatie met gebruik van minimale middelen te sturen en te leiden naar maximaal resultaat. ISO certificering is bedoeld om werkwijzen en procedures systematisch te analyseren en te verbeteren.
ISO certificering is een bewijs in de vorm van een ISO certificaat, een schriftelijke verklaring (papiertje aan de muur), afgegeven door een geautoriseerde auditor van een onafhankelijke onpartijdige geaccrediteerde certificatie instelling. Deze verklaring, met een geldigheid van drie jaar, is een formele kwalificatie en bevestiging dat de organisatie in staat is de kenmerken eigenschappen en kwaliteit van haar producten en diensten continu te controleren, evalueren en optimaliseren. 
Het ISO certificaat is een erkenning van deskundigheid van het management in het analyseren en evalueren van processen, het beheersen van de organisatie en het continu verbeteren van processen en werkwijzen. Het ISO certificaat levert betrouwbare producten en diensten, loyale tevreden klanten en is een paspoort daarmee een paspoort als toegangsbewijs voor internationaal zakendoen.
De registratie van het certificaat door de certificatie instelling vindt plaats na de uitreiking van het certificaat, in een verifieerbaar register met een overzicht van door de certificatie instelling uitgereikte certificaten zodat  derden kunnen verifiëren of aan de normeisen is voldaan en of het ISO certificaat nog geldig is.

Meer informatie over ISO certificering?

Wilt u meer weten over ISO certificering of weten wat de kosten zijn om met uw organisatie aantoonbaar aan de normeisen te gaan voldoen, specifiek voor uw bedrijf? Stel dan hieronder uw vraag en u heeft binnen enkele uren ons antwoord.


Stel hier uw vragen >>