Kosten invoeren ISO 9001 certificering - ISOMANAGEMENT

Wat kost invoeren van ISO 9001 certificering?

Kosten ISO 9001 certificering

De 3 belangrijkste vragen om informatie over de kosten van invoering van ISO 9001 certificering zijn:

  • Wat zijn de kosten en uitgaven voor de invoering en implementatie in de organisatie van de ISO 9001 normeisen voor certificering en certificatie?
  • Hoe werkt de invoering van ISO 9001 certificering en hoeveel moeite en inspanning kost het om tijdens een onderzoek van de certificatie-audit aan te kunnen tonen dat de organisatie in theorie en in de praktijk voldoet aan de wereldwijd erkende internationaal geaccepteerde normeisen; en
  • Wie beoordeelt en controleert, egen welke kosten in geld en tijd, of de gehele organisatie in alle onderdelen voldoet aan de eisen en voorwaarden van ISO 9001 certificering?

ISOMANAGEMENT beantwoordt al uw vragen over de invoering van de kosten en uitgaven in tijd en geld van ISO 9001 certificering snel en volledig. ISOMANAGEMENT zorgt dat uw ISO certificering snel, eenvoudig, zonder al te veel moeite en op een praktische wijze voldoet aan deze overal geaccepteerde normeisen zodat u in één keer slaagt voor het certificaat tijdens de beoordeling door een geaccrediteerde certificatie-instelling. Neem contact op voor een betaalbare, snelle, praktische en doeltreffende invoering van ISO 9001 certificering.

Kosten en uitgaven ISO 9001 certificering invoeren in tijd en geld

Voor de kosten van ISO 9001 certificering invoeren kunnen wij voor uw organisatie een goede inschatting geven. Wij baseren deze inschattingen van de kosten en uitgaven op onze inmiddels meer dan 40-jarige ervaring met invoeren en implementeren van ISO 9001 certificering.

Inschatting invoeringskosten ISO 9001 certificering

Wij geven u een goede betrouwbare indicatie voor de financiële kosten en uitgaven in geld en de indirecte kosten in tijd waar u rekening mee moet houden in de begroting van uw budget om de internationaal erkende en wereldwijd geaccepteerde NEN-EN-ISO 9001:2015 normeisen in te voeren en te implementeren in de organisatie.

  • De financiële directe kosten voor invoering van de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering norm in geld bedragen bij één werknemer, een ZZP'er, freelancer of eenmansbedrijf in vanaf € 2.100,- euro tot € 2.400,- euro.
  • De indirecte kosten, de kosten in tijdsbesteding voor invoering van de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering norm bedragen voor een ZZP'er slechts 1 tot 2 dagen.


Een goed voorbeeld van een offerte prijs die ISOMANAGEMENT berekent in geld, de financiële kosten en uitgaven, voor het invoeren van een wereldwijd geaccepteerd NEN-EN-ISO 9001:2015 norm gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, bij een MKB organisatie met 15 werknemers en één vestiging, bedragen circa € 4.100,- euro tot € 4.500,- euro. De totale uitgaven aan indirecte kosten in tijd, bedragen minder dan 4 dagen verspreid over twee weken.

De investering in kosten van invoering van de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering norm in geld bij een organisatie met circa 50 werknemers en één vestiging bedraagt ongeveer € 7.000,- euro tot circa € 9.000,- euro.

ISO certificering

ISO certificering invoeren en voldoen aan de internationaal en op elk gebied en branche erkende normeisen tijdens de beoordeling en controle door een NEN-EN-ISO 9001:2015 geaccrediteerde certificerende instelling, levert een NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat op als garantie en bewijs dat uw organisatie gebruik maakt van een betrouwbaar NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.
ISO kwaliteitsmanagementsysteem certificering laat zien dat uw bedrijf aantoonbaar in staat is te voldoen aan de normeisen, de eisen van de klant en wet- en regelgeving voor producten en diensten.
ISO certificering invoeren en implementeren betekent dat de directie of topmanagement van de organisatie kan aantonen dat zij het bedrijf beheerst aanstuurt en processen continu analyseert en verbetert volgens een internationaal bekende en erkende actuele NEN-EN-ISO 9001:2015 norm voor structureren van kwaliteitsmanagementsystemen.  
ISO certificering volgens de internationale ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement in organisaties wordt gebruikt om de bestaande bedrijfsstructuur te identificeren analyseren en te verifiëren of deze overeenkomt met de normeisen.
De ISO 9001 norm is daarmee een waardevolle set met algemeen erkende regels die worden toegepast als maatstaf voor het toetsen op het voldoen van het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie aan de normeisen.
Kwaliteitsmanagement begint met een nulmeting in hoeverre de organisatie werkt conform de regels van de inmiddels wereldwijd geaccepteerde ISO 9001 norm, vervolgens het vaststellen van het kwaliteitsbeleid, een contextanalyse, bepalen van risico’s, kansen en bedrijfsdoelstellingen en tenslotte het opstellen van een plan, om deze doelstellingen te behalen en de resultaten te verifiëren.  
Een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem vraagt om een identificatie van processen van de organisatie en een stap voor stap beschrijving van de activiteiten in de vorm van schriftelijk vastgelegde werkwijzen en procedures zodat optimalisatie mogelijk wordt.
Alle nieuwe ISO gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen worden getoetst op het voldoen aan de HLS structuur (High Level Structure). Met deze HLS structuur is integratie van alle onderdelen van het systeem met andere managementsystemen binnen de organisatie eenvoudiger geworden.
ISO certificering is bedrijfsmanagement conform de internationaal vastgestelde normeisen en laat zien tijdens de directiebeoordeling of management review, dat u de efficiency, effectiviteit en doelmatigheid van uw organisatie met een kwaliteitsmanagementsysteem continu verbetert en de klanttevredenheid en klantloyaliteit verhoogt.
Een volgens een ISO norm gecertificeerd bedrijfsmanagementsysteem is aantoonbaar in overeenstemming met internationaal erkende eisen, wordt in de praktijk gebruikt voor ISO 9001 certificatie en bestaat uit "Best Practices for Management". 
ISO certificering betekent een ISO certificaat behalen met een onderzoek op conformiteit door een certificatie instelling. Dit ISO certificaat is een bevestiging en schriftelijk vastgelegd bewijs, uitgegeven door een certificerende instelling, van het voldoen van processen en procedures binnen het bedrijf aan de in een internationaal erkende ISO norm vastgelegde eisen voorwaarden en regels. 
Deze ISO certificatie-audit door een externe geaccrediteerde geautoriseerde certificatie-instelling die tijdens deze audit onderzoekt, verifieert en beoordeelt of de organisatie voldoet aan de eisen van deze wereldwijd geaccepteerde standaard wordt soms gemonitord door de RvA.
ISO certificering betekent analyse en verbetering van kwaliteit deugdelijkheid en hoogwaardigheid van producten en diensten van uw bedrijf conform een internationaal erkende norm. 
Onze ervaren specialisten helpen uw organisatie met praktisch hands-on advies en ondersteuning aan een betrouwbaar doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem dat tijdens de externe audits op een praktische doelmatige wijze aantoonbaar voldoet aan alle eisen van de actuele NEN-EN-ISO 9001:2015 norm. 

ISO certificering invoeren en certificaat behalen

ISO certificering betekent invoeren en implementeren in de organisatie van certificatie eisen volgens de internationale ISO norm. Vervolgens kunt u een certificatie audit aanvragen bij een externe ISO certificatie instelling en wanneer u overtuigend kunt aantonen dat de organisatie voldoet aan alle eisen verleent de ISO certificatie-instelling uw organisatie het ISO certificaat.
Een ISO certificatie-instelling (CI) is een externe onafhankelijke onpartijdige instantie van buiten de organisatie die met deskundige gespecialiseerde auditors het in de organisatie ingevoerde managementsysteem controleert op het voldoen aan de normeisen en dit onderzoek uitvoert volgens het door de RvA vastgesteld certificatie schema.
De RvA is de in elk land ingestelde nationale Raad voor Accreditatie die de betrouwbaarheid en integriteit onderzoekt van certificatie instellingen en het controleert of zij voldoen aan de eisen uit het certificering schema. Wanneer de CI op een betrouwbare gedocumenteerde wijze kan laten zien dat zi werk conform deze voorwaarden ontvangt zij het accreditatie label. Het label garandeert de transparantie betrouwbaarheid en objectiviteit en het werken conform de gestelde eisen bij inspecties en toetsingen van managementsystemen door een CI.
Een accreditatielabel of schriftelijke verklaring wekt vertrouwen bij de klanten van de CI én bij de klanten van de gecertificeerde bedrijven.
De geldigheid van een eenmaal door een geaccrediteerde certificatie instelling toegekend ISO certificaat is drie jaar waarbij de organisatie elk jaar opnieuw moet aantonen dat het managementsysteem nog steeds voldoet aan de normeisen van de geïmplementeerde ISO norm.
Een door ISOMANAGEMENT opgezet kwaliteitssysteem volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm wordt in één keer gecertificeerd. Al onze klanten tot nu toe, dus 40 jaar lang, zijn in één keer gecertificeerd. Een betere garantie op slagen voor de certificatie kan niemand u geven.

Tijdsbesteding ISO 9001 certificering invoeren

De kosten van de tijdbesteding nodig voor het met ISOMANAGEMENT als adviseur invoeren van NEN-EN-ISO 9001:2015 normeisen voor de ISO 9001 certificering bedragen slechts enkele dagen voor een ZZP'er of freelancer tot één of twee weken voor een MKB bedrijf met 50 werknemers. Bij een bedrijf van circa 50 werknemers bedragen de kosten van de tijdsbesteding voor de directie in totaal enkele uren, voor leidinggevenden en voor werknemers kost dit één tot twee uur per proces.
In deze tijd verzorgen wij de opzet van een praktisch kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u aan kunt tonen dat u voor 100% aan alle kwaliteitseisen van de ISO 9001 norm voldoet, dat de organisatie op een beheerste wijze via het kwaliteitssysteem wordt aangestuurd conform deze normeisen én slaagt voor het behalen van het ISO 9001 certificaat voor kwaliteitsmanagementsystemen.
Met de investering in de uitgaven voor het ISO 9001 certificaat creëert u vertrouwen bij klanten en prospects en het helpt uw organisatie om op een betrouwbare manier aan de eisen specificaties en wensen van klanten te voldoen.

Advies ISO 9001 certificering

Ons advies en begeleiding, door ervaren adviseurs, met veel expertise op het gebied van ISO 9001 certificering, beperkt de kosten, voorkomt frustraties en garandeert ook dat u in korte tijd voldoet aan de normeisen en in één keer slaagt voor de beoordeling tijdens de certificatie-audit.
De ISOMANAGEMENT ISO 9001 certificering adviseurs zijn specialisten die hun kennis met u delen, u hints geven en waarschuwen voor valkuilen. Onze adviseurs zijn consultants waar u mee kunt overleggen over lastige situaties en die u tips kunt vragen, hoe in de praktijk veel, soms lastige zaken, praktisch kunnen worden aangepakt. Op deze manier kunt u op een praktische en efficiënte manier zichtbaar maken dat de organisatie voldoet aan alle eisen voor een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem en succesvol het certificatie traject doorlopen.

Investeren in een snelle praktische ISO 9001:2015 certificering met adviseurs van ISOMANAGEMENT levert een hoog rendement. Deze investering in ISO 9001 certificering zorgt voor verbetering van de kwaliteit status niveau en kenmerken van het bedrijf. Uw bedrijf kan laten zien dat het voldoet aan de eisen van de norm en van de klanten.

Met deze verbeterde eigenschappen zult u ook de klanttevredenheid van uw vaste afnemers die uw producten of diensten kopen verhogen en dus de klantloyaliteit verbeteren!

Belangrijkste ISO certificeringen

ISO 14001 norm voor certificatie van milieuzorg duurzaamheid en circulaire economie.
Zie: ISO 14001 certificering milieuzorg en duurzaamheid.
ISO 27001 norm voor certificering van een managementsysteem voor verbetering van integriteit en betrouwbaarheid van informatie en vertrouwelijke gegevens.
Zie: ISO 27001 certificering informatie beveiliging en betrouwbaarheid en integriteit bedrijfsgegevens.
ISO 45001 norm voor certificering van een managementsysteem voor Gezond en Veilig Werken (GV&W). ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001-norm voor arbomanagementsystemen.
Zie: ISO 45001 certificering ARBO managementsystemen voor Gezond en Veilig werken
ISO 26000: Het kwaliteitsmanagementsysteem voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De norm helpt organisaties om MVO te verankeren in de managementsystemen.
Zie: ISO 26000 certificering MVO voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Wilt u zonder het hele internet af te zoeken veel meer weten over hoe u het ISO 9001 (ISO 27001, ISO 45001, ISO 14001) certificaat kunt behalen en wat de kosten zijn om te gaan voldoen aan de 
ISO 9001 certificering regels? Vraag dan even een oriënterend gesprek en/of een offerte
voor ISO 9001 certificering aan:

>> informatie ISO 9001 certificeren

Kosten ISO 9001 certificatie door het certificatie instituut

Een certificatieaudit wordt uitgevoerd door een deskundig onafhankelijk onpartijdig auditor van een geaccrediteerde geautoriseerde certificatie instelling.
Een prijsindicatie voor de ISO 9001 certificatiekosten in geld en tijd voor de certificatie audit van uw bedrijf door een certificatie instelling, het onderzoek, evaluatie en vaststelling of uw kwaliteitsmanagementsysteem met een bepaald aantal werknemers en één vestiging voldoet aan de ISO 9001 norm, en een inspectie en controle van eventuele documentatie daarover bedraagt voor een handelsbedrijf:
  • bij 1-5 medewerkers betaalt u aan NEN-EN-ISO:2015 certificatie-audit kosten cira € 2.000,- euro;
  • bij 6-10 medewerkers kost de NEN-EN-ISO:2015 certificatie-audit circa € 2.500,- euro;
  • bij 11-15 medewerkers bedragen de NEN-EN-ISO:2015 certificatie kosten ongeveer € 3.000,- euro;
  • bij 16-25 medewerkers zijn de NEN-EN-ISO:2015 certificatie-audit kosten circa € 3.500,- euro;
  • bij 26-45 medewerkers zijn de NEN-EN-ISO:2015 certificatie-audit kosten ogeveer € 4.500,- euro.
De kosten voor her-certificering in de daaropvolgende jaren bedragen bij een bedrijf met 1 tot 15 werknemers circa € 1.000,= euro tot € 1.400,= tot euro voor herhalingsaudits in de opvolgende jaren.

Scherpe prijs via ISOMANAGEMENT

ISOMANAGEMENT voert zelf geen ISO 9001 certificatie-audits uit. Voor de certificatie zijn speciale onafhankelijke geaccrediteerde certificatie instellingen aangewezen.
De kosten die een ISO 9001 certificatie instelling berekent, zowel het tarief per dag als de te besteden tijd voor certificatie van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem, kunnen met eenzelfde aantal werknemers en één vestiging enigszins variëren. ISOMANAGEMENT kan vaak een scherpe prijs voor u bedingen voor de kosten die een ISO 9001 certificatie instelling berekent.

Contracten voor drie jaar

De contracten die u aangeboden worden voor ISO 9001 certificering met ISO 9001 certificatie instellingen zijn altijd overeenkomsten voor drie jaar. Het eerste contractjaar vindt de initiële audit van het kwaliteitssysteem plaats en de daaropvolgend twee jaren van de overeenkomst een herhalingsaudit. De kosten en tijdsbesteding die het tweede en derde jaar worden berekend zijn dan ook lager dan in het eerste jaar.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

U kunt hieronder een offerte aanvragen voor invoering van ISO 9001 certificering. De prijsopgave van deze aanbieding omvat de advieskosten voor een snelle start en een complete volledige opzet invoering en implementatie van een praktisch, functioneel en doeltreffend NEN-EN-ISO-9001 kwaliteitssysteem dat gereed is voor ISO certificatie.

Exacte prijs

Snel een duidelijke exacte prijs opgeven voor de kosten van ISO 9001 certificering is bij ISOMANAGEMENT zo gedaan. Door onze ervaring is een exacte prijs vaststellen heel eenvoudig en simpel en een offerte is dan ook makkelijk en snel, altijd dezelfde dag nog, toe te sturen


Totale kostenplaatje ISO 9001 certificering en certificatie of andere norm

Wilt u direct vragen kunnen stellen en antwoorden krijgen over wat het totale kostenplaatje is om ISO 9001 certificering of een andere ISO-certificering norm, BRL, richtlijn of keurmerk in te voeren in uw bedrijf, organisatie, stichting, instituut of instelling?

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over het totale kostenplaatje, meer informatie of een gratis inventarisatie met een van onze hieronder genoemde adviseurs of consultants die dagelijks bedrijven
helpen en adviseren met ISO 9001 (14001, 27001, 45001, ..) certificering.