Kosten ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering

ISO 9001 certificering invoeren?

Kosten ISO 9001 certificaat behalen
ISO 9001 certificering norm snel eenvoudig en praktisch invoeren in uw organisatie? De kosten van een kwaliteit management certificaat met ISOMANAGEMENT betaalbaar voor MKB en ZZP. 
De klant vraagt al langer om ISO 9001 certificering of u heeft ISO-certificering nodig voor een aanbesteding of tender? Dan wílt u wel ISO-certificeren, maar zijn de kosten van kwaliteitsmanagement betaalbaar voor MKB en/of ZZP? En hoe werkt ISO 9001 certificering in de praktijk?
En... levert een NEN-EN-ISO 9001 (of ISO 14001 of ISO 27001 norm) gecertificeerd managementsysteem in de praktijk ook nog wat op?

Eenvoudig betaalbaar en snel de internationale erkende norm invoeren

Het is niet moeilijk om de voorschriften en regels van de ISO in te voeren in uw onderneming.
Met "ISOMANAGEMENT" is het ISO 9001 certificering invoeringstraject heel eenvoudig. 
Met het ISOMANAGEMENT invoeringstraject kan uw bedrijf binnen enkele dagen aan de NEN-EN-ISO-9001:2015 normeisen  voldoen. Door deze snelle en korte invoeringstijd blijft de betaalbaarheid van het kwaliteitsproject voor MKB én voor ZZP verzekerd.
De internationale ISO 9001 norm is bovendien een leidraad om steeds beter uw onderneming te kunnen managen volgens internationaal erkende "Best Practices".
U gaat met de ISO 9001 norm de kwaliteit van uw producten, diensten en organisatie nog verder optimaliseren en tegelijk het internationaal geaccepteerde ISO 9001-certificaat behalen! EN....

....ISO 9001 certificeren levert de organisatie ook wat op:

 • ISO 9001:2015 certificeren geeft meer mogelijkheden voor uw MKB- of ZZP-organisatie of onderneming bij meedoen met aanbestedingen en tenders;
 • het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem zorgt dat u structureel voldoet aan de vragen en wensen van de klant en andere belanghebbenden;
 • door ISO 9001:2015 certificeren krijgt uw organisatie meer structuur in processen;
 • met ISO 9001 certificeren eenvoudiger en praktischer doelgericht kwaliteitsmanagement, verbeterde processen en procedures;
 • ISO 9001 certificeren norm zorgt voor efficiënter werken.
Met ISO 9001:2015 certificeren (of hercertificeren) volgens de internationaal erkende ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem standaard zult u ook uw klanttevredenheid verbeteren!

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem invoeren, ISO 9001 certificeren en voldoen aan de wereldwijd geaccepteerde ISO9001:2015 normeisen levert veel op en kan praktisch, betaalbaar, professioneel en zo snel als u dat wilt, in uw onderneming worden gerealiseerd!

ISO 9001 kwaliteitssysteem MKB organisaties en ZZP-ers zonder frustraties?

Ons ISO 9001 kwaliteitssysteem invoeringsproject voor MKB organisaties en ZZP is duidelijk en praktisch van opzet. "ISOMANAGEMENT" zet het gehele ISO 9001 kwaliteitssysteem voor u op. Uw organisatie behaalt dan binnen korte tijd het ISO 9001 certificaat. Zowel voor het MKB als voor ZZP-ers is een snelle en praktische invulling van het kwaliteitssysteem mogelijk. 

Managementsystemen normen ISO 9001  ISO 27001  ISO 14001  ISO 45001 ....

ISO 9001 is de bekendste managementsysteem norm voor certificering van managementsystemen. 
Naast de ISO 9001 norm voor kwaliteits-managementsystemen realiseren wij op dezelfde praktische manier ook managementsystemen volgens de norm ISO 14001 voor milieumanagement, de ISO 27001 managementsysteem norm voor informatieveiligheid en de ISO 45001 managementsysteemnorm voor ARBO en veiligheid.
Zie voor deze normen voor managementsystemen >>  ISO 14001 milieumanagement certificeringISO 27001 informatieveiligheid certificeringISO 45001 arbomanagement certificering.
Verder HKZ voor de Zorg, diverse BRL keurmerk en normeringen, MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), CO2-prestatieladder, AVG GDPR,VCA* VCA** VCU checklist etc..

Wilt u zonder het hele internet af te zoeken veel meer weten over hoe u het ISO 9001 (ISO 27001, iso 45001, ISO 14001) certificaat kunt behalen? Vraag dan even een oriënterend gesprek en/of een offerte aan:

ISO 9001 certificering - kosten / resultaten

ISO 9001:2015 certificering invoeren

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering invoeren en het ISO-certificaat behalen kan praktisch, eenvoudig én snel!!
ISOMANAGEMENT doet het werk voor u bij het invoeren in uw organisatie van de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm voor kwaliteitssystemen.
Logisch dat wíj dit doen: wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, implementeren en documenteren van ISO 9001 managementsystemen in organisaties en bedrijven, het ISO 9001 certificaat aanvragen en het begeleiden bij de ISO 9001 certificering audit.

Dus voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke ISO 9001 certificering-eisen uw onderneming allemaal moet voldoen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor ISO 14001 milieu managementsystemen, ISO 27001 informatieveiligheid managementsystemen en ISO 45001 ARBO en veiligheid managementsystemen.

ISO 9001 praktisch invoeren kosten / resultaten met ISOMANAGEMENT

De kosten om de NEN-EN ISO 9001 norm in uw organisatie in te voeren en het ISO 9001 certificaat te behalen zijn door deze efficiënte snelle en praktische manier van invoering lager dan u had ingeschat en de resultaten en voordelen beter dan verwacht.

De resultaten in management én de resultaten in structuur en winst zullen na ISO 9001 certificatie óók beter zijn dan u had verwacht.

ISO 9001:2015 certificering invoeren, hoe werkt dat?

ISO 9001 certificering

ISO 9001:2015 certificering vraagt om een kwaliteitsmanagementsysteem specifiek voor úw organisatie. 
Wij stellen daarom dit ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u!

We stellen samen met u de door ISO 9001:2015 gevraagde contextanalyse en wensen en verwachtingen van belanghebbenden vast. ISO Vraagt ook de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie vast te stellen. Ook deze punten verzorgen we samen met u en eventueel samen met de ISO KAM of QHSE-coördinator.

Beschrijven processen en procedures

Wij beschrijven de processen en procedures volgens de ISO 9001 standaard.
We stellen het ISO 9001:2015 kwaliteitsbeleid op en de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.

Analyse en directiebeoordeling

We analyseren en beoordelen samen met u het behalen van resultaten van de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem processen.
Wij voeren de ISO 9001 interne audit uit en, samen met u, de management review of directiebeoordeling die de nieuwe kwaliteitsdoelstellingen opleveren.

Kwaliteitshandboek met ISO 9001 documentatie

ISO 9001 vraagt een duidelijk overzicht van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Wij stellen daarom een kwaliteitshandboek voor u op met onder andere:
 • een processchema en het toepassingsgebied;
 • documentatie en registraties;
 • het kwaliteitsbeleid m.b.t. kwaliteit, kwaliteitsborging, betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • planning nodig m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 norm voor kwaliteit;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, kwaliteitsregistraties, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO-norm en voor de ISO 9001 certificering gevraagde, systeem informatie.

Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificatie

Daarnaast voeren we samen met u een aantal acties uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificatie. Deze acties zullen door de ISO 9001 certificatie-instellingen tijdens de 2 fasen van de ISO 9001 certificatie audits worden gechecked.

ISO 9001 acties:

 • opstellen van context en stakeholder analyse;
 • vaststellen van een register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • uitvoeren van directiebeoordeling en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificatie tegenkomen.

Interne audit

Tenslotte voeren we ter controle op het managementsysteem een interne audit uit zodat u zeker weet dat u zult slagen voor de certificatie-audit.

Dat is veel. Duurt het ISO 9001 certificaat invoeren lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met ISOmanagementsystemen, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor dat alle voor het ISO certificaat geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:
Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit in de praktijk (en praktisch) moet uitwerken om het 
ISO certificaat te behalen.


Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de investeringskosten in ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie klikt u op de blauwe knop hieronder:

INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO EN / OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR DE ISO 9001 CERTIFICERING INVOERINGSKOSTEN.

ISO 9001

De 9001 is de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsysteem certificering van uw bedrijf of organisatie.

Deze ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement zorgt voor continue verbetering van uw producten en diensten. Door die continue verbetering kunt u steeds beter voldoen aan de wensen eisen en verwachtingen van uw klanten. Deze verbetering zorgt voor efficientere processen en dus ook kostenbesparingen in productie en dienstverlening.

De ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement maakt vergelijking van bedrijven op prestaties van leverbetrouwbaarheid en kwaliteits van producten en diensten mogelijk. Het behalen van het ISO 9001 certificaat geeft aan dat u voldoet aan de eisen van deze managementnorm.

ISO (International Organization for Standardization) 

De "ISO" (de International Standardization Organization) in Genève realiseert de normontwikkeling en normontwerpen.
De ISO coördineert het opstellen van internationaal erkende ISO-normen (zie iso.org) in normtrajecten samen met nationale normalisatie-organisaties zoals de NEN, NBN en de DIN.

ISO en certificatie

De ISO doet zelf niet aan certificatie. ISO-certificatie wordt uitgevoerd onder accreditatie door certificatie-instellingen zoals Lloyds', Det Norske Veritas en de KIWA.

ISO en accreditatie

De ISO doet zelf ook niet aan accreditatie. De accreditatie voor ISO normen is per land bij wet geregeld. In Nederland ligt de uitvoering van accreditatie voor ISO normen bij de RvA (Raad van Accreditatie). 

ISO praktische normontwikkeling en normontwerpen

De International Organization for Standardization legt via normontwikkeling en normontwerpen praktische zaken vast zodat producten diensten en organisaties met elkaar vergeleken kunnen worden.

Klanttevredenheid

De (ISO) 9001 norm stelt eisen aan de kwaliteit van de organisatie om aan de behoeften van klanten te kunnen voldoen. Klanttevredenheid is de basis voor de groei van organisaties.
De wereldwijd geaccepteerde ISO 9001 standaard eisen staan voor deze klanttevredenheid en voor de betrouwbaarheid van uw bedrijf, diensten en producten.

ISO 9001:2008 9001:2015 en High Level Structure (HLS)

De ISO 9001 familie bestaat uit de ISO 9000, 9001, 9002 9003 en 9004. De ISO 9000-serie wordt regelmatig herzien.

De ISO 9001 wordt gemiddeld iedere 8 jaar door de ISO herzien. De laatste herziening is die van ISO 9001:2008 naar de ISO 9001:2015 met als belangrijkste wijziging de High Level Structure.
De ISO 9001:2008 stelde eisen aan de kwaliteit van producten en diensten. Deze ISO 9001 is in 2015 vervallen. De ISO 9001:2008 is dus niet meer certificeerbaar. 
De nu actuele ISO 9001:2015 bezit de High Level Stuctuur (HLS). Door deze High Level Structure in de ISO 9001:2015 is de integratie van ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement-systemen met andere normen vereenvoudigd.

ISO 9001  ISO 9002  ISO 9003  ISO 9004 normen 

De ISO 9001 normen van de International Organization for Standardization bestaan uit een serie van elkaar aanvullende normen.
De eerISO 9001 kwaliteitsmanagement norm is uitgegeven in 1987. De serie certificeerbare normen voor kwaliteitsmanagement bestond toen9000, 9001, 9002, en 9003. Later zijn deze ISO 9001, 9002 en 9003 normen samengevoegd in de nu bekende norm voor kwaliteitsmanagement; de ISO 9001.
Naast de ISO 9001 is ook de ISO 9004 norm nog steeds actueel. De ISO 9004 is gericht op duurzaam sucnorm ISO 9004.

ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement standaard

De ISO 9001:2015 standaard voor kwaliteitsmanagement is ten opzichte van de vorige ISO 9001-norm, de 9001:2008 versie sterk veranderd.

 • De ISO 9001:2015 standaard heeft minder strakke voorschriften en regels. Procedures en documenten zijn minder belangrijk geworden;
 • De nieuwe versie van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard is gericht op resultaten en doelstellingen;
 • Deze nieuwe NEN-EN-ISO 9001:2015 is nu een echte managementsysteem standaard voor de kwaliteit van de organisatie en met vragen over strategie, doelstellingen en het realiseren van die doelstellingen; en
 • ISO 9001 certificering helpt nu de directie en managers van een gecertificeerde onderneming om zichzelf continu te verbeteren en te voldoen aan de eisen voor klanttevredenheid.

ISO 9001 kwaliteitsbeleid kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging

De huidige ISO 9001 kan worden samengevat in drie stappen:
 1. kwaliteitsbeleid volgens ISO 9001 als richting voor directie, managemers en leidinggevenden;
 2. kwaliteitsmanagement als continue actie voor verbetering; en
 3. kwaliteitsborging om er zorg voor te dragen dat de bereikte kwaliteitsverbetering blijvend is.

NEN-EN-ISO 9001:2015 actuele herzieningen

De NEN-EN-ISO 9001:2015 is ook op dit moment onder herziening. Er wordt gewerkt aan een nieuwe ISO-9001-versie, de ISO 9001:2022. In deze nieuwe ISO 9001 standaard voor kwaliteitssystemen zal alleen de HLS structuur van de ISO 9001-norm worden verduidelijkt. Er zijn in deze toekomstige ISO 9001 geen echte wijzigingen te verwachten.

De NEN-EN-ISO 9001 2015 is voor ondernemers de enige norm voor kwaliteitssystemen die van belang is. Deze ISO 9001 is ook de enige norm waarvoor uw organisatie het ISO kwaliteits-certificaat kunt behalen. De ISO 9001 2008 en de ISO 9001 2000 zijn vervallen. Van de NEN-ISO 9001:2022 is nog geen concept voorzien.

ISO 9001 certificaat behalen - certificeringaudit

ISO 9001 certificaat behalen

ISO 9001 certificering is het behalen van een ISO 9001 certificaat of keurmerk als bewijs van het naleven van de regels van de ISO 9001 norm.
Wanneer de ISO-certificaat eisen in de organisatie volgens ons stappenplan zijn geïmplementeerd, dan kan door een onafhankelijke, erkende en geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling (CI) een ISO 9001 certificeringaudit worden uitgevoerd. Deze accreditatie staat voor betrouwbaarheid van de certificerende partij. 
Tijdens deze externe evaluatie wordt gecontroleerd of het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie is opgezet conform de ISO 9001 eisen voor het behalen van het ISO 9001 certificaat.
Er wordt door de ISO certificatie-instelling ook getoetst of de organisatie aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet.
Tenslotte is er tijdens de ISO 9001 certificeringaudit een evaluatie van de opvolging van en het voldoen aan de eigen voorschriften en regels voor producten en diensten van de onderneming.

ISOMANAGEMENT kent al deze ISO 9001 certificatie-regels en zorgt dat u in één keer aan de eisen voor het ISO 9001 certificaat voldoet.

ISO 9001:2015 geaccrediteerde certificatie-instelling (CI)

Het ISO 9001 certificaat behalen volgens de ISO 9001:2015 norm of een ISO 9001 hercertificering (zie >> ISO 9001 certificering) van uw organisatie of onderneming is een formeel certificeringonderzoek door een betrouwbaar extern onafhankelijke geaccrediteerd ISO 9001:2015 certificatie-instituut. Accreditatie is een goedkeuring van de CI door de Raad voor Accreditatie. Deze beoordeling staat voor deskundigheid objectiviteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling. De keuringen verlopen transparant en volgens een vast schema, zie: Raad voor Accreditatie.
Het ISO 9001:2015 geaccrediteerd certificatie-instituut onderzoekt, beoordeelt en stelt vast of het in de onderneming geïmplementeerde kwaliteitssysteem voldoet aan de keurmerk eisen voor het ISO-certificaat.

ISO 9001 externe certificatie audit  MKB en ZZP organisatie

De ISO 9001 certificatie-auditor of het ISO certificatieteam van een extern geaccrediteerde ISO certificatie-instituut voert de audit uit voor de beoordeling van het managementsysteem van de MKB ZZP-organisatie of grotere onderneming. Dit certificeren vindt plaats in twee fasen:

a. ISO 9001 certificeren fase 1 - documentatie en registraties

In de eerste ISO 9001 certificeringfase beoordeelt de certificatie-auditor tijdens zijn onderzoek de documentatie en registraties van de contextanalyse, directiebeoordeling, kwaliteits-doelstellingen en resultaten en de interne audits. De ISO 9001 certificering-auditor chekt verder of alle ISO 9001 certificatienorm gevraagde documenten en registraties beschikbaar zijn en alle eisen in de organisatie zijn geïmplementeerd.

b. ISO 9001 certificeren fase 2 van het certificeringonderzoek - implementatie

Tijdens de tweede certificeringfase beoordeelt de ISO 9001 certificatie-auditor de implementatie. De certificatie-auditor controleert de effectiviteit van het managementsysteem van de organisatie. De certificeerder legt in het auditrapport naar het certificatie-instituut vast of er voldoende informatie is om als bewijs te dienen voor de conformiteit van het te certificeren managementsysteem met de eisen van de certificeringnorm en een certificaat te verlenen aan de te certificeren MKB of ZZP organisatie

Na een positief certificeringsbesluit van de certificeringscommissie (of de certificatiemanager) van het CI (Certificering Instituut) ontvangt de organisatie het ISO-certificaat  als bewijs van voldoen aan de ISO 9001 certificatie-norm en is dan "ISO-gecertificeerd".

Tijdsbesteding ISO 9001 certificatie invoeren

Een indicatie voor de tijdbesteding van het ISO-traject voor het behalen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem-certificaat is als volgt:

a. invoeren iso 9001 certificering

 • ISO 9001 certificering invoering voor een organisatie van 20 medewerkers volgens de actuele ISO 9001 certificeringnorm (NEN-EN-ISO-9001: 2015) is in ca. 5 dagen gereed voor de ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit.
 • Bij 50 tot 100 medewerkers is het ISO-9001 kwaliteitsmanagement systeem in ca. drie weken gereed voor het ISO 9001:2015 certificatie-onderzoek.

b. wachttijd ISO 9001 certificatie-audit

De wachttijd voor uw organisatie tussen het opzetten van het ISO 9001 systeem en de certificatie loopt van 0 tot 3 maanden. Deze tijd is mede afhankelijk van de uitkomst van de eerste invenatrisatie van het management-systeem van uw onderneming.

c. Tijdsbesteding certificatie-audits

De ISO 9001 certificatie-audit door een certificatie-instituut onder accreditatie neemt voor het MKB bedrijven en ZZP-ers van 1 tot ca. 3 dagen in beslag.

Wat kost ISO 9001 certificeren?

De ISO 9001 certificering en certificatie kosten zijn te verdelen in drie posten:

 1. Invoeringskosten (advieskosten) ISO 9001:2015 certificering;
 2. ISO 9001 certificatiekosten en certificaatkosten; en
 3. Onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem en vernieuwen ISO 9001 certificaat.

Voor de advieskosten / invoeringskosten voor ISO 9001 certificering kunt  u HIER een offerte opvragen.

1. Kosten invoering ISO 9001 certificering

De invoeringskosten voor de ISO 9001 certificering invoering zijn de advieskosten die u investeert om de ISO-9001 certificatie eisen in te voeren.
Deze ISO-9001 certificering advieskosten zijn een minder grote investering dan u had verwacht.

De invoeringskosten voor ISO 9001 certificering voor uw organisatie

De financiële invoeringskosten voor ISO 9001 certificering bedragen voor een handelsorganisatie van 1 (ZZP, eenmanszaak, free-lancer) tot 15 werknemers (MKB) ca. € 1700,- tot
€ 4100,- euro.
De kosten / investeringen voor ISO 9001 certificering invoeren voor een organisatie van 50 fte bedraagt vanaf ca. € 6600,- euro. 

Meer bedragen, kosten in tijd en geld, prijsindicaties en invoeringskosten ISO 9001 certificering of een offerte vraagt u hier op >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Invoeringskosten ISO-certificeringen 14001, ISO 45001 of ISO 27001

De kosten van ISO 14001 certificering zijn vergelijkbaar met ISO 9001. De invoeringskosten van ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging voor de veiligheid en integriteit van uw vertrouwelijke informatie en de kosten voor ISO-certificering norm 45001 voor arbomanagement  zijn minder makkelijk in te schatten.

Voor een kostenberekening voor de invoeringskosten van ISO 27001 certificering is hier informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie. De kosten van ISO 27001 certificering invoeren zijn meestal hoger dan de kosten voor ISO 9001 certificering.

Kosten invoeren ISO-9001-certificering investering in tijd

De totale ISO-9001-certificering-kosten in tijd blijven voor u altijd beperkt.
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement-systeem normaal gesproken in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van een ISO 9001 certificeerbaar management systeem ca. twee weken.

2. Kosten ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit

Naast de invoeringskosten van de ISO 9001 kwaliteitsnorm zijn er de kosten voor de beoordeling of de organisatie aan de ISO 9001 norm eisen voldoet.
Deze ISO 9001 kwaliteitssysteem controle, ofwel de ISO 9001 certificering-audit van het managementsysteem, wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstelling. De kosten voor de ISO 9001 certificering audit, die een ISO 9001 geaccrediteerde certificeringinstelling berekent, zijn afhankelijk van veel factoren. 

Accreditatie ISO 9001 certificeringsinstellingen
De certificeringinstellingen moeten wel gekwalificeerd (geaccrediteerd) zijn voor de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie norm.
Geaccrediteerde certificeringinstellingen moeten voldoen aan de eisen opgesteld door de RvA (
Raad van Accreditatie). De RvA toetst de ISO 9001 certificeringinstellingen. Deze geaccrediteerde beoordeling is voor u een waarborg en een garantie voor onafhankelijkheid en deskundigheid van deze instellingen.

Kosten en contracten met ISO 9001 certificatie instellingen
Wij hebben goede relaties met meerdere onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstellingen waardoor we een goede keuze kunnen maken en een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de contractkosten die een een certificeringinstelling berekent. Contracten voor ISO 9001 certificering met certificeringsinstellingen zijn altijd 3-jaars contracten.

Voor meer info over de ISO-certificeringaudit-kosten, gaat u naar >> auditkosten contracten geaccrediteerde externe certificeringaudit voor de ISO 9001-norm

Tijdsbesteding ISO 9001 certificatieaudit
De kosten in tijdsbesteding voor de ISO-certificeringaudit door het ISO 9001 certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen
.

3. Onderhoudskosten ISO-gecertificeerd managementsysteem

De onderhoudskosten voor uw ISO-gecertificeerd managementsysteem zijn verwaarloosbaar wanneer u dit vergelijkt met de opbrengsten en meerwaarde van het managementsysteem: meer structuur in de organisatie en verbeteringen van de resultaten.
Meer over onderhoudskosten >> Onderhoudskosten gecertificeerde organisatie.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

Een offerte voor de financiële invoeringskosten van het NEN-EN-ISO-9001 certificering-traject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op:

Offerte en kosten berekening advieskosten ISO-9001-certificering.

Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, een inschatting van het budget in tijd en geld, om het ISO 9001:2015 certificering (of een andere ISO-certificering norm) in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over ISO 9001 certificering kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs.