ISO certificering

ISO certificering

De kosten en voordelen van het invoeren van de ISO 9001, ISO 14001 en/of ISO 27001 normeisen voor certificering en continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie.

Wat is ISO certificering?

De ISO (International Standardization Organization) ontwikkelt en publiceert normen met eisen voor bedrijven om continue verbetering van kwaliteit te waarborgen en certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem mogelijk te maken. Wanneer de organisatie voldoet aan de voorwaarden van de norm controleert een onpartijdige deskundige instelling of het bedrijf werkt in overeenstemming met de regels.
De auditor van de certificerende instelling stelt vast of de organisatie kan aantonen dat zij werkt conform de voorgeschreven regels en opvolging geeft aan de voorgeschreven procedures. In de nabeschouwing van de audit geeft de auditor zijn bevindingen uit het onderzoek weer, zijn zienswijze en interpretatie daarvan en de gevolgtrekking waarop de certificatiecommissie haar beslissing voor het verlenen van het certificaat zal baseren.
Wanneer de certificatie-instelling concludeert dat het bedrijf werkt overeenkomstig de afgesproken werkwijzen wordt het ISO certificaat toegekend.

De belangrijkste ISO certificeringen zijn:

  • ISO 9001 is de norm voor kwaliteitsmanagement met normeisen die vragen om continue verbetering en het opvolgen van de eisen van de norm, algemene wet- en regelgeving en specifieke voorschriften voor aan de klant te leveren producten en diensten én aan de richtlijnen en regels van de interne organisatie. De opbrengsten van een ISO 9001:2015 ingevoerd, geïmplementeerd en gecertificeerd managementsysteem zijn bij een juiste invoering en opvolging van de voorwaarden hoger dan u van tevoren had berekend.
  • ISO 14001 is de milieumanagementsysteem norm met eisen om steeds beter te voldoen aan het beheersen en het steeds opnieuw verder terugdringen van de impact op het milieu door de ontwikkeling uitvoering en dienstverlening van de organisatie. ISO 14001 invoeren vraagt om zoveel mogelijk duurzame werkwijzen te volgen. 
    De opbrengsten voor het invoeren van milieumanagement in de onderneming zijn vaak hoger dan de kosten om aan de eisen van de norm te voldoen.
  • ISO 27001 is de norm voor managementsystemen voor informatiebeveiliging. De invoering van ISO 27001 vraagt de organisatie te voldoen aan een veilige opslag van data en de integriteit van vertrouwelijke gegevens veilig te stellen. Deze gegevens zijn zowel bedrijfsgegevens als gegevens van medewerkers, klanten en andere data.
    Om te voldoen aan de eisen van deze standaard moeten de kosten en schade voor het verlies van deze gegevens door het bedrijf worden afgewogen tegen de kosten voor de te nemen maatregelen.

Waarom ISO certificering?

De kosten voor het invoeren van ISO certificering normeisen en het behalen van een ISO certificaat wegen meestal niet op tegen de voordelen die het voldoen aan de voorwaarden opleveren:

  • Voldoen aan de normeisen en het bezit van het certificaat levert de organisatie nieuwe opdrachten op van bestaande en/of nieuwe klanten;
  • Een op de juiste wijze ingevoerd managementsysteem dat de eisen van de norm opvolgt`, levert verbetering op van procedures en werkwijzen binnen de organisatie en daarmee een meer efficiënte en effectieve onderneming.

Wanneer het ISO certificaat een eis is van klanten of prospects dan is een kosten en baten analyse de beste manier om te kiezen voor het al dan niet investeren in de invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem.

De kosten voor het invoeren van ISO certificering en het voldoen aan de normeisen levert continue verbetering op van het managementsysteem en daarmee van de effectiviteit van de organisatie.

Vraag hier meer info over ISO certificering of de kosten specifiek voor uw organisatie

>> informatie en offerte