ISO certificering

ISO 9001 certificering praktisch invoeren in uw organisatie en het ISO certificaat onder accreditatie behalen?
ISO certificering is het praktisch invoeren van een managementsysteem in de organisatie en de beoordeling door een betrouwbare ISO certificatie-instelling of het managementsysteem van de organisatie voldoet aan de eisen en voorschriften van de norm.
Praktische invoering ISO certificering
Het invoeren van een managementsysteem en het door de organisatie en haar medewerkers werken in overeenstemming de eisen en voorschriften van de norm en van met wet- en regelgeving om te komen tot ISO certificering kan op een praktische en doeltreffende manier worden uitgevoerd.
In de praktijk voldoen veel organisaties al voor 70 tot 80 % aan de gestelde eisen en voorschriften voor ISO certificering zonder dat eisen uit de norm bewust zijn ingevoerd.
Een praktische invoering van ISO certificering vraagt dan nog de invoering en implementatie van de laatste 20 tot 30 % van deze normeisen, het opzetten van een managementsysteem en de aantoonbaarheid van het werken volgens deze eisen.

De adviseurs van ISOMANAGEMENT zorgen dat deze voorwaarden voor een complete ISO certificering snel praktisch en volgens de actuele normeisen worden
 ingevoerd zodat uw organisatie eenvoudig kan aantonen
 aan de eisen van de norm te voldoen.

ISO certificaat behalen

Wanneer de ISO 9001 normeisen voor certificatie volgens ons stappenplan in de organisatie zijn ingevoerd en geïmplementeerd kan het ISO 9001 certificaat worden behaald.
De ISO 9001 certificatie kan door uw organisatie worden behaald via een externe audit die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, erkende en geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling (CI).
Deze ISO certificering audit onderzoekt of uw organisatie het juiste niveau heeft bereikt voor het toekennen van een ISO certificaat en in staat zal zijn dit niveau in de toekomst te behouden.
Wanneer u bent geslaagd wordt het ISO 9001 certificaat verleend en is uw organisatie gecertificeerd. 
De certificatie instelling waar u het certificaat heeft behaald zorgt voor een jaarlijks terugkerende controle op het blijven volgen van de regelgeving door uw organisatie. 

ISOMANAGEMENT kent al deze ISO certificering regels en zorgt dat uw organisatie in één keer aan de eisen voor het ISO certificaat voldoet en het ISO certificaat behaald

Accreditatie ISO certificatie-instellingen

Accreditatie is een goedkeuring en autorisatie van de Certificatie Instelling door de Raad voor Accreditatie voor het afnemen van ISO certificatie-audits voor specifieke normen waarbij de auditor.
De ISO certificatie-Instelling moet de externe audits uitvoeren volgens de voorschriften en laten zien dat ze zich houdt aan de ISO norm voor certificatie.
Deze beoordeling staat voor deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een ISO certificatie instelling. Deze door de accreditatie verzekerde deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling zijn noodzakelijk om de klant het vertrouwen te geven in de waarde van het certificaat.
De uitkomsten van de keuringen van een geaccrediteerd ISO certificatie instituut moeten transparant en betrouwbaar zijn zodat de betrouwbaarheid van het certificaat voor derden onomstotelijk vaststaat.

Controle normeisen voor ISO certificatie

Na de interne audit als laatste stap van de invoering volgt de externe audit ter controle op het voldoen aan de normeisen. De ISO 9001 certificatie auditor of het ISO certificatie-team . van een extern voor ISO 9001 geaccrediteerde certificatie instituut voert de audit uit voor de beoordeling van het managementsysteem.
Deze beoordeling omvat controle op de uitvoering van de volgende normeisen:

  1. controleren of de ontvangen gegevens van de organisatie overeenkomen met de actuele situatie waarbij de taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden van management en werknemers duidelijk zijn.
  2. beoordelen of de afbakening van de grenzen van het managementsysteem waarbinnen de organisatie werkzaam is op de juiste wijze is aangegeven in de scope van het systeem zoals in de norm is voorgeschreven.
  3. beoordelen of de door de organisatie in het managementsysteem vastgelegde documentatie handboek en registraties voldoen aan de eisen van de norm.
  4. evalueren of het managementsysteem van de organisatie is opgebouwd volgens de eisen en voorschriften van de norm en of de organisatie voldoende kennis in huis heeft voor het onderhoud van het systeem.
  5. onderzoeken wat de belangrijkste activiteiten en werkzaamheden binnen de scope van de organisatie zijn en voor welke werkzaamheden procedures in het managementsysteem volgens de eisen van de norm op de juiste wijze zijn vastgelegd.
  6. Check of de door de norm geëiste werkwijze volgens de PDCA-cirkel op de juiste wijze wordt uitgevoerd in de vorm van de directiebeoordeling, interne audit en de opvolging van de bevindingen in de rapportages.
  7. Controleren of in het managementsysteem van de organisatie de door de norm gevraagde kwaliteitsplanning is opgenomen en periodiek door het management wordt opgevolgd. 
De certificeerder legt in het auditrapport naar het certificatie-instituut vast of er voldoende informatie is om als bewijs te dienen voor de conformiteit van het geïmplementeerde managementsysteem met de eisen van de certificeringnorm en een ISO 9001 certificaat te verlenen aan de te certificeren organisatie. 
Wanneer de rapportage gecontroleerd is en een positief certificeringsbesluit is afgegeven door de certificeringscommissie (of de certificatiemanager) van het CI (Certificering Instituut) ontvangt de organisatie het ISO 9001 certificaat of keurmerk als bevestiging van het voldoen aan de ISO 9001 certificatie-norm. Deze schriftelijke verklaring geldt als bewijs voor klanten en opdrachtgevers dat u werkt conform de ISO-norm eisen. U bent dan formeel ISO 9001 gecertificeerd.

ZZP-ers en eenmansbedrijven

Naast grotere ondernemingen wordt ook van eenmansbedrijven ZZP-ers freelancers en kleine ondernemingen steeds vaker een ISO certificaat gevraagd. Gelukkig zijn bij kleine MKB bedrijven, ZZP-ers en free-lancers de communicatielijnen heel kort. Hierdoor is het voldoen aan de ISO certificering eisen en dit ook kunnen laten zien, bij deze kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers op een parktische en eenvoudige manier te realiseren.
De implementatie en certificatie volgens de ISO certificering normeisen tegen lage kosten kan dan ook snel, professioneel en met financiële voordelen worden opgezet en ingevoerd.

ISO 9001 certificering kosten – offerte en info

U kunt hier een offerte of meer informatie vragen over de kosten van ISO 9001 certificering invoeren (of ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ..)