ISO certificering organisatie

ISO certificering is de bevestiging van de positieve uitkomst dat iets of iemand tijdens een onderzoek heeft aangetoond aan vastgestelde kenmerken te voldoen. Deze bevestiging wordt toegekend in de vorm van een ISO certificaat, diploma of getuigschrift als schriftelijke verklaring dat de organisatie, persoon, product, techniek of bedrijf in staat is te voldoen aan bepaalde eisen kenmerken kwalificatie of status zoals vastgelegd in een norm, schema of specificatie.
Na een onderzoek van een object, een verificatie en beoordeling door een geaccrediteerde, geautoriseerde ISO certificatie-instelling, concludeert de auditor of het object voldoet aan alle voorwaarden het certificaat verleend kan worden.
In sommige gevallen zijn nog extra testen van een product of inspecties van een omgeving nodig voordat kan worden beslist over de formele certificatie.  

ISO 9001 certificering toont aan dat uw organisatie, de processen werkwijzen producten en diensten, voldoen aan de eisen van de internationale norm. Het ISO certificaat bevestigt dat het management, de leidinggevenden en de medewerkers van alle afdelingen werken conform de internationaal erkende eisen van de ISO norm en dat is vastgesteld dat continue verbetering wordt  bereikt.
ISO certificering wordt uitgevoerd door een certificatie-instelling die met een externe audit de controle uitvoert en die zelf is geaccrediteerd en voldoet aan de eisen en regels van de RvA, de Raad voor Accreditatie.

ISO certificering zonder moeite

De ISO is een internationaal erkende norm voor de beoordeling van de eigenschappen en de bevestiging van het voldoen aan die kenmerken, via ISO certificering van objecten werkwijzen en organisaties.
ISOMANAGEMENT zorgt voor de probleemloze invoering van ISO certificering in uw organisatie

ISO certificering met de internationaal erkende ISO 9001 norm op een eenvoudige manier moeiteloos invoeren implementeren en gebruiken in uw organisatie, in een vlot tempo de ISO certificatie doorlopen laten zien dat uw organisatie en medewerkers met hun werkwijzen en processen voldoen aan de eisen en het ISO certificaat behalen?
Met ISOMANAGEMENT gaat het invoeren van de wereldwijd geaccepteerde ISO certificering norm in uw organisatie als vanzelf, de beoordeling van het voldoen aan die eisen tijdens de audit verloopt vlot en u bent binnen no-time gewoon ISO gecertificeerd. 

ISO certificering

ISO certificering levert de organisatie na de beoordeling van het voldoen aan de normeisen een wereldwijd erkend ISO certificaat als schriftelijke verklaring en garantie die de klant of opdrachtgever verzekert dat de onderneming in staat is een betrouwbaar partner te zijn die consistente kwaliteit levert en met het internationaal erkende en gewaardeerde predicaat “ISO gecertificeerd” kan aantonen dat systematische continue verbetering hoog in het vaandel staat. Het ISO certificaat is een formeel bewijs en bevestiging van het voldoen aan de door ISO norm vastgestelde normeisen.

ISO certificering status

ISO certificering betekent een beoordeling en goedkeuring van de kenmerken kwaliteit en eigenschappen van uw organisatie in de vorm van het werken in overeenstemming met de wereldwijd geaccepteerde normeisen. Een ISO audit en een ontvangen internationaal erkend ISO certificaat is dan ook onderscheidend en kwalificeert uw organisatie als behorend tot een herkenbare categorie van bedrijven die de status hebben van betrouwbaarheid in het op tijd en met de gevraagde kwaliteit leveren producten en diensten.

ISO certificering van uw organisatie

ISO certificering invoeren implementeren uitwerken en in gebruik nemen in de organisatie vraagt om beleid strategie en planning van de inrichting en structuur van het managementsysteem. ISO certificering vraagt een goede samenstelling en samenvoeging van de onderdelen van de onderneming op het gebied van management van middelen en personeel terwijl volgens de overal erkende norm de juiste keuze van werkwijzen binnen processen, de beoordeling en bevestiging van de bekwaamheden, competenties, eigenschappen en de benodigde training van medewerkers aantoonbaar moeten zijn.

ISO certificering audit

De ISO certificering door het certificatie instituut is een externe controle beoordeling en vervolgens de vaststelling van de uitkomsten door een geaccrediteerde instelling en een geautoriseerde auditor of auditteam. Deze auditor onderzoekt in twee fasen of de organisatie werkt volgens de gekozen wereldwijd geaccepteerde norm en of de organisatie de gevraagde activiteiten tijdens de audit aantoonbaar kan maken.

De ISO certificatie audits worden uitgevoerd via interviews waar vragen worden gesteld en wordt ingezoomd op specifieke door ISO gevraagde onderwerpen. De medewerkers en het management zorgen voor de beantwoording van deze vragen met de hen beschikbare kennis en informatie.

De beoordeling en keuring op het voldoen aan de normeisen vindt plaats na de invoering en eventuele aanpassingen tijdens de implementatie.
De resultaten van de analyse en resultaten worden vastgelegd in een rapport met bevindingen en met de waardering van de auditor. De uitvoerder(s) van de audit bepaalt of de organisatie met bewijzen kan aantonen te voldoen aan de gevraagde kenmerken en of er een positief advies komt naar de certificeringscommissie van het certificatie instituut zodat het ISO certificaat kan worden verleend.

ISO certificering normen

De bekendste, meest ingevoerde beoordeelde en bewezen als de wereldwijd meest gecertificeerde ISO normen voor de eigenschappen van managementsystemen van organisaties zijn de ISO 9001 voor kwaliteit, ISO 27001 voor informatieveiligheid, ISO 45001 gezondheid en ISO 14001 milieu. ISOMANAGEMENT zorgt voor een probleemloze invoering van al deze normen. 

Deze internationaal erkende normen worden overal ter wereld in vele talen en zonder te zijn gebonden aan landsgrenzen, gebruikt en geaccepteerd. De ISO certificering normen zijn algemeen geldig, zijn overal en altijd in elk bedrijf in alle branches en sectoren toepasbaar.

Deze normen of standaarden zijn elk op een ander gebied een maatstaf en referentie voor een vergelijking in het voldoen aan bepaalde vastgestelde specifieke regels en voorwaarden van de norm en aan de algemene wet- en regelgeving die is voorgeschreven voor de producten en diensten die de organisatie levert.

Voor meer info ga naar:  >> ISO 9001 certificering invoeren