ISO 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement en loyale klanten. De veelgevraagde, herziene ISO 9001:2015 is een HLS norm met eisen voor organisaties die het certificaat willen behalen. ISO 9001 is eenvoudig in te voeren en te integreren met ISO 27001 ISO 14001 en ISO 45001.

ISO 9001 standaard voor kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement in iedere sector en branche.

De herziene en in 2015 gepubliceerde kwaliteitsmanagement norm ISO 9001:2015 vraagt het voldoen aan specificaties van de opdrachtgever en eist ook het voldoen aan de niet vastgelegde eisen wensen en verwachtingen van de klant.

ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement vraagt besturing van de organisatie volgens de "normale" kwaliteitsmanagementprincipes: Vooruitzien, doelen stellen, strategie bepalen en tenslotte evalueren. 
Kwaliteitsmanagement is als een reset voor de organisatie: een bezinning, even stoppen en nadenken over waar we mee bezig zijn, waar we naar toe willen en vervolgens opnieuw beginnen.

ISO 9001 in de praktijk gebruiken moet even wennen. Ja, je moet er even gewend aan raken en ISO 9001 leren gebruiken en blijven gebruiken. Maar ISO 9001, ingevoerd door ISOMANAGEMENT, is zo logisch en praktisch dat je er zonder aanpassingen gewoon snel vertrouwd mee raakt.

ISOMANAGEMENT zet het ISO 9001 managementsysteem voor u op en zorgt dat u er vertrouwd mee raakt.

ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement

De ISO 9001 is een wereldwijd bekende norm voor kwaliteitsmanagement in iedere sector en branche, nationaal en internationaal.
De internationale erkenning acceptatie en bekendheid van de ISO 9001, de management standaard voor kwaliteit, komt voort uit het feit dat veel landen via een nationale normalisatie-organisatie medewerking verlenen aan, en lid zijn van de ISO. De I.S.O., de International Standardization Organization, in Genève is een samenwerkingsverband van nationale normalisatie-organisaties en is de coördinator voor uitgifte van normen zoals de ISO 9001.
Voor Nederland is de NEN (het Nederlands Normalisatie Instituut) de met ISO samenwerkende en ISO 9001 uitgevende instantie, voor Duitsland is dat de DIN (Deutsches Institut für Normung).

ISO 9001 norm nummering

(ISO) 9001 is het nummer van de ISO norm voor kwaliteit. Niet alle nummers van de ISO 9001 serie zijn kwaliteitsnormen en in het grootste aantal ISO normen is een logische volgorde ver te zoeken.

De volgende ISO 9001 nummers tellen mee voor kwaliteitsnormering: 
ISO 9000 : Grondbeginselen en definities kwaliteitssystemen
ISO 9001 : Kwaliteit: Eisen aan kwaliteitsmanagement
ISO 9004 : Richtlijnen voor prestatieverbeteringen
Zie: ISO 9000 - ISO 9999

ISO 9001 populair

ISO 9001 is zeer populair. Veel bedrijven hebben inmiddels het veelgevraagde en gewaardeerde ISO 9001 certificaat behaald, de aantallen organisaties die ISO 9001 gebruiken als hulpmiddel en ondersteuning van het management lopen in de vele duizenden. Die populariteit van ISO is niet voor niets, zonder ISO 9001 wordt het steeds lastiger zaken doen op de nationale en intrenationale markt.

Herziening ISO 9001 en HLS

In 2015 zijn de ISO 9001 en ISO 14001 standaarden herzien en gepubliceerd, de herziening en publicatie van de ISO 27001 norm vond plaats in 2017, deze normen kregen allemaal dezelfde High Level Structure (HLS).
Het voordeel van deze High Level Structuur is dat de basiseisen en indeling van de normen nu gelijk is waardoor integratie van deze managementsystemen eenvoudiger is geworden
Door deze managementsystemen te integreren verloopt ook de certificatie efficiënter en kost minder tijd.

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem eisen

ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagement die opvolging eist van genormaliseerde procedures en invulling vraagt van generieke voorschriften. ISO 9001:2008 eiste schriftelijke aantonen van voldoen aan de geëiste regelgeving en richtlijnen. 
ISO 9001:2015 geeft geen dwingende bepalingen hoe u deze regels en eisen moet opvolgen of implementeren in uw managementsysteem voor kwaliteit.
Alle vastgelegde voorwaarden zijn generiek en bieden ruimte voor interpretatie. De actuele ISO 9001 dwingt ook geen specifieke schriftelijke vastlegging af, waarmee u laat zien dat u voldoet aan de eisen van de norm.
ISO 9001 is zo een set regels of "Best Practices" voor beheersing en verbetering van, en voor leiding geven aan, een MKB bedrijf of grotere onderneming; ISO 9001 is een praktijkoefening in strategisch management.
Overigens is ISO 9001 kwaliteitsmanagement ook heel erg nuttig voor ZZP-ers en free-lancers. Immers het besturen van een kleine en een grote organisatie berusten op dezelfde managementprincipes en de geëiste voorschriften leggen de basis voor het besturen vaneen bedrijf: vooruitzien, doelen stellen, strategie bepalen en tenslotte evalueren.

ISO 9001 en eisen van tevreden klanten

ISO 9001 vraagt dat u weet hoe tevreden uw klanten zijn. Om tevreden klanten opdrachtgevers of kopers van uw producten te krijgen moet u niet alleen voldoen aan specificaties van de opdrachtgevers en afnemrs maar ook aan niet vastgelegde eisen wensen en verwachtingen van die klanten of mogelijk toekomstige afnemers. 
Uw klanten verwachten dat het product of de dienst die u aanbiedt ook voldoet aan niet vastgelegde normale eigenschappen. Deze eigenschappen zijn bijvoorbeeld het voldoen aan wet- en regelgeving en het produceren conform bestaande standaarden.
ISO 9001 gaat uit van het feit dat loyale en tevreden klanten, alleen trouwe en tevreden opdrachtgevers blijven wanneer u aan deze voorwaarden voldoet.
Iedere afwijking van deze voorwaarden ziet uw klant als kwaliteitsafwijking. U wordt niet blij wanneer u ontevreden klanten te woord moet staan en hun klachten op moet lossen. Bovendien lopen klanten liever naar de concurrent in de markt dan te komen klagen.
ISO 9001 vraagt dan ook van uw organisatie dat u als leverancier weet welke kwaliteitseisen de klant stelt en verwacht. ISO 9001 verlangt ook dat u weet hoe de klant denkt over de kwaliteit van uw geleverde producten en diensten.

ISO 9001 invoeren moeilijk?

ISO 9001 praktisch invoeren, een moeiteloze implementatie van kwaliteitsmanagement en procesdenken en beginnen met tevreden klanten als doelstelling gaat probleemloos en eenvoudig.
Wij inventariseren aan het begin van elk invoeringsproject de processen en procedures in de organisatie. Bij die start van de invoering van ISO 9001 certificering blijkt dat in de meeste bedrijven 80% van de regels van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement-norm al is ingevuld, logisch want tevreden klanten is voor iedere organisatie belangrijk. 
Een inplementatieproces van de ISO 9001 normeisen wordt dan het toevoegen wat nog ontbreekt en soms en beetje aanpassen wat al bestaat zodat u tijdens de ISO 9001 certificatie audit eenvoudig kunt aantonen aan de eisen van de ISO 9001 standaard voor kwaliteitsmanagement te voldoen. 
Dus ISO 9001, de wereldwijd geaccepteerde norm voor kwaliteitsmanagement zorgt voor loyale klanten zonder dat u daar veel extra moeite voor hoeft te doen. 
De ISO 9001:2015 norm zorgt met High Level Structure (HLS) en het ISO 9001 certificering traject, voor eenvoudig in te voeren eisen voor organisaties die het certificaat willen behalen en gewoon een goed werkend managementsysteem willen gebruiken.

Meer informatie en/of kostenopgave invoeren ISO 9001?

Meer informatie over ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ..
invoering en kosten kunt u hieronder aanvragen: