Interne Audits uitbesteden - ISOMANAGEMENT

Interne audits binnen uw organisatie uitbesteden

  Een interne audit is een essentieel onderzoek binnen de eigen onderneming naar het goed en betrouwbaar functioneren, volgens de norm en volgens wet- en regelgeving en de eigen voorschriften en regels van de organisatie. 
  In een interne audit voor ISO 9001 staat het zoeken naar, en analyseren van, risico's en kansen op verbetering centraal.
  Een interne auditor of auditteam wordt vaak aangewezen uit de groep van werknemers binnen de eigen organisatie.
  Interne audits van het managementsysteem uitbesteden aan onafhankelijke deskundige derden geeft meer waarde aan het onderzoek. De verplichte Interne Auditing door anderen van buiten de organisatie laten verzorgen heeft daarmee meer kans op succes en frustraties over interne audits verdwijnen.

Kansen en risico's

Een interne audit is een formeel structureel periodiek onderzoek dat van het grootste belang is voor de zoektocht naar verbeteringen en kansen binnen de onderneming. We kijken naar wat gaat er goed, wat kan er beter sneller effectiever of zijn veranderingen wenselijk of moer er nog iets verder ontwikkeld worden?
Het onderzoek richt zich ook op risico's op afwijkingen en de kans op fouten en incidenten en naar mogelijkheden om deze verstoringen te voorkomen. De interne audit voor ISO 9001 of ISO 27001, ISO 14001 of andere managementsystemen, geeft bovendien aan of u gereed bent voor de certificatie of hercertificatie-audit voor dat managementsysteem.

Interne audits en compliance

De interne audit is een controle of de organisatie voldoet aan de eigen voorschriften en regelgeving, of de beschreven procedures en werkwijzen worden gevolgd. De interne audit is ook een beoordeling of de eigen organisatie werkt in overeenstemming met de wet- en regelgeving van instanties buiten de organisatie zoals de overheid (compliance).

Interne audits vragen stellen

De intern auditor stelt tijdens interviews open vragen over de wijze van werken en de manier van omgaan met incidenten en afwijkingen. De antwoorden van de auditee (de te interviewen werknemer binnen de organisatie) geven informatie en inzicht in de efficiency en goede werking van het centrale managementsysteem van de organisatie in het algemeen en het goede functioneren van een kwaliteitssysteem, milieumanagementsysteem of informatieveiligheidssysteem in het bijzonder.

De interne audit is - mits de juiste vragen werden gesteld - een krachtig hulpmiddel om de focus van management leidinggevenden en werknemers in dienst van de organisatie te richten op de doelstellingen en om te evalueren en vast te stellen of er actie nodig is voor het bereiken van de juiste gewenste interne resultaten.

Interne audit ISO 9001 kwaliteitssysteem

Een interne ISO 9001 kwaliteitssysteem audit door een auditor van binnen of buiten de onderneming kijkt naar mogelijke verbeteringen in het functioneren van de eigen onderneming. Auditors zijn vaak gespecialiseerde auditoren met specifieke opleiding en/of ervaring.
Betrouwbare interne auditing binnen het eigen bedrijf vraagt onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid van de interneauditoren.
Vooraf opgestelde vragenlijsten of checklijsten voor interviews tijdens interne audits zijn onvoldoende waarborg voor onafhankelijkheid en deskundigheid. Voor de intern auditor is kennis van managementsystemen, goed kunnen luisteren, toehoren en doorvragen, evenals het kunnen analyseren van kansen op verbetering, de belangrijkste eigenschappen voor het vinden van risico’s en problemen die binnen de organisatie afwijkingen of incidenten kunnen veroorzaken.
 Een goede intern auditor zorgt dat zijn auditresultaten, samen met een aantal andere zaken, de best mogelijke bron vormen voor verbetering en kosten vermindering.
De ISO 9001 certificering krijgt alleen een positief certificatiebesluit als de interne audit goed is geregeld en de juiste resultaten oplevert.

ISO 9001 audit verplichting - audit door derden

De Interne audit is via de ISO 9001 certificering norm verplicht gesteld. Helaas worden de Interne audits vaak uitgevoerd door auditoren die onvoldoende zijn ingewijd in de  ISO 9001:2015 norm en in de organisatie (on-)mogelijkheden. Op deze manier blijft de auditverplichting en het intern auditrapport een periodieke noodzaak die naast te hoge kosten door de daaraan bestede tijd, ook nog eens alleen maar frustraties oplevert. Uitbesteden van interne audits aan de gespecialiseerde auditoren van ISOMANAGEMENT is dan een mogelijke verbetering.

Interne ISO 9001 Audit uitbesteden?

De Interne Audits voor ISO 9001 worden door ISOMANAGEMENT ingezet als basis voor een vereenvoudigingsproces van uw ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem en als bron voor mogelijkheden tot verbetering
Met de uitbesteding van een dergelijk ISO 9001 auditproces voldoet u aan de dwingend voorgeschreven verplichting van de ISO 9001 certificering en hercertificering. Interne audits die zijn uitbesteed aan ISOMANAGEMENT besparen u bovendien kosten en tijd en u heeft via onze auditrapportage meestal meteen verbeterpunten waarmee uw organisatie soepeler verloopt en klanten tevredener zijn.
Voor meer informatie over het uitbetseden van interne audits aan ISOMANAGEMENT en kosten ISO 9001 certificering ga naar :

 info interne audits ISO 9001 uitbesteden.