Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering - kosten / resultaten

Kosten ISO 9001 certificering
De ISO 9001 kwaliteitsmanagement normeisen voor ISO 9001 certificering van kwaliteitsmanagementsystemen snel en praktisch in úw organisatie invoeren?
 
Met ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem volgens de internationaal erkende ISO 9001 norm voor kwaliteit in uw bedrijf implementeren, het NEN-EN-ISO9001:2015 certificaat behalen en met kwaliteitsmanagement ook uw klanttevredenheid verbeteren?


ISO 9001 managementsystemen invoeren MKB en ZZP zonder frustraties

Ons ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem invoeringstraject is duidelijk en praktisch van opzet. "ISOMANAGEMENT" zet het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem volgens de NEN-EN-ISO-9001:2015 standaard, regels, voorschriften en richtlijnen voor u op. 

Wij verzorgen de procesbeschrijvingen en de procedures en wij voeren de door de ISO 9001 norm gevraagde interne audit uit. Op deze manier voldoet uw onderneming in één keer aan ál de eisen tijdens de ISO 9001 certificatie audit door een geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling (CI). Wij doen deze praktische opbouw van uw ISO 9001 managementsysteem op basis van interviews met u en uw werknemers.


NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem norm certificering

ISO 9001 kwaliteitssysteem praktisch en snel. ISO 9001 zonder frustraties? ISOMANAGEMENT doet het werk voor u bij het invoeren van NEN-EN-ISO 9001 standaard voor kwaliteitssystemen in uw organisatie.
De ISO 9001 kwaliteitsconsultant zorgt voor het beschrijven en documenteren van de organisatie in procedures en het opzetten van het kwaliteitshandboek volgens de eisen van de ISO 9001 norm.
Logisch dat wij dit doen: wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, documenteren, ISO 9001 systemen in organisaties en bedrijven implementeren, ISO 9001 certificaat aanvragen en het begeleiden bij de ISO 9001 certificatie audit.


ISO 9001 kwaliteitssysteem kosten / resultaten met ISOMANAGEMENT

De kosten om de NEN-EN ISO 9001 kwaliteitsnorm in de organisatie in te voeren en het certificaat te behalen zijn op deze efficiënte snelle en praktische manier van invoering lager dan u had ingeschat.

De ISO 9001 certificering-resultaten in management, structuur en winst zullen na ISO 9001 certificatie óók beter zijn dan u had verwacht.

ISO 9001

ISO 9001 kwaliteitssysteem

ISO 9001

ISO 9001 is de wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.
Er zijn normen met eisen voor producten diensten en managementsystemen.
De ISO 9001:2015 is de actuele standaard voor een managementsysteem voor kwaliteit van de organisatie. De ISO 9001-norm is onderdeel van de ISO 9000-serie. ISO 9000 geeft definities, NVN-ISO/TS 9002:2016 richtlijnen voor toepassing ISO 9001, ISO 9003 is niet meer geldig en ISO 9004 regels voor duurzaam succes. ISO 9002, 9003 en 9004 zijn niet certificeerbaar.

De ISO 9001 norm voor kwaliteitssystemen geeft uniforme regels hoe de onderneming moet voldoen aan de wensen en eisen van klanten, aan wet- en regelgeving voor producten en aan voorschriften van de organisatie zelf.

<ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 normen en andere standaards

De ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 en ISO 9004 kwaliteitsnormen zijn een vervolg op de Allied Quality Assurance Publications (AQAP) uit 1969. Deze AQAP was de norm voor kwaliteitsborging voor leveranciers in de militaire industrie. De "ISO" (International Standardization Organization) in Genève coördineert het opstellen van internationaal erkende ISO-standaards (zie <iso.org) zoals de 9000-familie voor kwaliteitssystemen. 
De ISO 9000 normen zijn in 2015 geactualiseerd. De actuele ISO 9000 is nu de ISO 9000:2015 en de ISO 9001:2008 is vervangen door de ISO 9001:2015.
De AQAP is ISO 9001 voor defensietoeleveranciers.
De ISO/TS-9002:2016 is de norm met richtlijnen voor de toepassing van de ISO 9001.
De ISO 9003 is ingetrokken.
De NEN-EN-ISO 9004:2018 voor kwaliteitsmanagement van een organisatie geeft richtlijnen om duurzaam succes te behalen.

Voor certificering is voor ondernemers alleen de NEN-EN-ISO 9001:2015 van belang.

Andere ISO normen

Naast de norm voor kwaliteitssystemen, de NEN-EN ISO 9001:2015, voert ISOMANAGEMENT op dezelfde snelle en praktische manier ook de volgende ISO certificeringnormen standaards keurmerken en andere schema's in:

 • ISO-27001 certificerininformatieveiligheid en gegevens beveiliging;
 • ISO-14001 norm voor milieuzorg en duurzaamheid certificatie;
 • ISO-45001 certificering-standaard voor arbomanagement;
 • ISO-13485 medische hulpmiddelen, 
 • verder HKZ voor de Zorg, diverse BRL keurmerken en normeringen, MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), CO2-prestatieladder, AVG GDPR,VCA* VCA** VCU checklist etc..

Al deze ISO certificaten en andere keurmerken dienen als garantie of waarborg voor uw klanten.

ISO 9001 certificaat behalen

Certificering is het uitgeven van een certificaat of attest als bewijs van het naleven van een norm of standaard.
Wanneer de ISO 9001 certificatie eisen in de organisatie zijn geïmplementeerd, dan kan door een onafhankelijke, erkende en geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling (CI) een certificatie audit worden uitgevoerd. Tijdens deze externe evaluatie wordt op basis van een vastgesteld ISo 9001 certificeringschema gecontroleerd of uw organisatie voldoet aan de ISO 9001 normeisen. Er wordt ook getoetst of de organisatie aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet. Tenslotte is er een evaluatie van de opvolging van de eigen voorschriften en regels voor producten en diensten van de onderneming.

ISOMANAGEMENT kent al deze certificatie-regels en zorgt dat u daar in één keer aan voldoet.


-De ISO 9001 certificatie

ISO certificering volgens de ISO norm 9001:2015 of een ISO hercertificering (zie >> ISO certificering) van uw organisatie of onderneming is een formele controle door een externe onafhankelijke geaccrediteerde ISO certificering- of ISO certificatie-instelling.
Dit ISO certificatie-instituut beoordeelt en stelt vast of het in de onderneming geïmplementeerde bedrijfskwaliteitssysteem voldoet aan de keuring eisen van de ISO certificering norm.

-ISO 9001 certificatie in fasen

De ISO certificatie-auditor of het ISO certificatieteam van een geaccrediteerde ISO certificatie-instelling beoordeelt het managementsysteem van de onderneming middels een externe ISO certificatie-audit. Dit "examen" vindt plaats in twee fasen:
 
- ISO 9001 certificering fase 1

In de eerste ISO certificeringfase beoordeelt de certificatie-auditor tijdens zijn onderzoek de documentatie van de contextanalyse, directiebeoordeling, kwaliteits-doelstellingen en resultaten en de interne audits. De certificering-auditor chekt verder of alle ISO 9001 certificatienorm eisen in de organisatie zijn geïmplementeerd.

- ISO 9001 certificering fase 2

Tijdens de tweede certificatiefase van de ISO certificeringaudit beoordeelt de certificatie-auditor de implementatie. De certificatie-auditor controleert de effectiviteit van het managementsysteem van de organisatie. De certificeerder legt in het auditrapport naar het certificatie-instituut vast of er voldoende informatie is om als bewijs te dienen voor de conformiteit van het te certificeren managementsysteem met de eisen van de certificeringnorm en een certificaat te verlenen. 

Na een positief certificeringsbesluit van de certificeringscommissie (of de certificatiemanager) van het CI (Certificering Instituut) ontvangt de organisatie een schriftelijke verklaring of certificaat / certificaten  als bewijs van voldoen aan de ISO certificatie-norm en is dan "gecertificeerd".

Tijdsbesteding ISO 9001 certificering - ISO-certificering invoeren

Een indicatie voor de tijdbesteding van het ISO-traject van ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie is als volgt:ISO 9001 certificering (invoering ISO 9001 kwaliteitssysteem) voor een organisatie van 20 medewerkers volgens de actuele ISO 9001 certificering norm (NEN-EN-ISO-9001: 2015) is in ca. 5 dagen gereed voor de ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers is het ISO-9001 kwaliteitsmanagement systeem in ca. drie weken gereed voor het ISO 9001:2015 certificatie-onderzoek.

De wachttijd voor uw organisatie tussen het opzetten van het systeem en de certificatie loopt van 0 tot 3 maanden, afhankelijk van de uitkomst van de eerste invenatrisatie van het management-systeem van uw onderneming.

De certificatie-audit door een certificatie instituut neemt voor het MKB bedrijven en ZZP-ers van 1 tot ca. 3 dagen in beslag.

NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering invoeren, hoe doen we dat?

Wij doen dit: Wij zetten het ISO 9001 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u!

We stellen samen met u de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm geëiste contextanalyse en wensen en verwachtingen van belanghebbenden vast. De door de ISO 9001 norm geëiste analyse, missie en visie en de doelstellingen van de organisatie stellen we samen op met u en eventueel de KAM / QHSE-coördinator.

Wij beschrijven de processen procedures volgens de ISO 9001 standaard.
We stellen het ISO 9001 kwaliteitsbeleid op en de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.

We analyseren en beoordelen met u het behalen van resultaten van de ISO 9001 kwaliteitssysteem processen.
Wij voeren de ISO 9001 interne audit uit en, samen met u, de management review of directiebeoordeling die de nieuwe kwaliteitsdoelstellingen opleveren.

Wij stellen het ISO 9001 certificering kwaliteitshandboek op dat voldoet aan de eisen van de 9001 certificatie norm met daarin onder andere:

 • een duidelijk overzicht van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitssysteem;
 • het ISO 9001 processchema en het toepassingsgebied;
 • het ISO 9001 kwaliteitsbeleid m.b.t. kwaliteit, betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • de ISO 9001 planning m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 kwaliteitsnorm;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, kwaliteitsregistraties, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitssysteem;
 • advies bij controle op conformiteit met wet- en regelgeving;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 kwaliteitsnorm en voor het ISO certificaat gevraagde, systeem informatie.

Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificering

Daarnaast voeren we samen een aantal acties met u uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificering norm en gecontroleerd zullen worden door de ISO 9001 certificeerder, tijdens de 2 fasen van de ISO 9001 certificatie-audits zoals:
context en stakeholder analyse;

 • register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • directiebeoordeling, interne audit en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificering tegenkomen.

Dat is veel. Duurt ISO 9001 invoeren lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met de ISO 9001:2015 certificeringadvies, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor, dat alle door de herziene NEN EN ISO 9001:2015 certificeringnorm geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit NEN-ISO-9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:
Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit in de praktijk (en praktisch) moet uitwerken om het ISO certificaat te behalen.


Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de investeringskosten in ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie gaat u naar >>
INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO EN / OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR DE ISO 9001 CERTIFICERING INVOERINGSKOSTEN.

Wat kost ISO 9001 certificering?

De ISO 9001 certificering invoeringskosten zijn te verdelen in drie posten:

 1. Invoeringskosten (advieskosten) ISO 9001 certificering;
 2. ISO 9001 certificatiekosten; en
 3. Onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem

Voor de advieskosten / invoeringskosten voor ISO 9001 certificering kunt  u HIER een offerte opvragen.

1. Kosten invoering ISO 9001 certificering

De kosten voor de ISO 9001 certificering invoering zijn de advieskosten die u investeert om de ISO-9001 certificatie eisen in te voeren.
Deze ISO-9001 certificering advieskosten zijn een minder grote investering dan u had verwacht.

De invoeringskosten voor ISO 9001 certificering voor uw organisatie

De financiële kosten voor ISO 9001 certificering bedragen voor een handelsorganisatie van 1 (ZZP, eenmanszaak, free-lancer) tot 15 werknemers (MKB) ca. € 1700,- tot
€ 4100,- euro.
De kosten / investeringen voor ISO 9001 certificering invoeren voor een organisatie van 50 fte bedraagt vanaf ca. € 6600,- euro. 

Meer bedragen, kosten in tijd en geld, prijsindicaties en invoeringskosten ISO 9001 certificering of een offerte vraagt u hier op >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Invoeringskosten ISO certificeringen 14001, ISO 45001 of ISO 27001

De invoeringskosten van ISO certificering 27001 norm voor informatiebeveiliging voor de veiligheid en integriteit van uw vertrouwelijke informatie, de kosten voor ISO certificering 14001 milieuzorg en de kosten voor ISO certificering norm 45001 voor arbomanagement  zijn minder makkelijk in te schatten.
Voor een kostenberekening voor deze ISO certificeringen is hier meer informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie.

Kosten invoeren ISO-9001-certificering in tijd

De totale ISO-9001-certificering-kosten in tijd blijven voor u altijd beperkt.
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement-systeem normaal gesproken in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van een ISO 9001 certificeerbaar management systeem ca. twee weken.

2. Kosten ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit

Naast de invoeringskosten van de ISO 9001 kwaliteitsnorm zijn er de kosten voor de beoordeling of de organisatie aan de ISO 9001 norm eisen voldoet.
Deze ISO 9001 kwaliteitssysteem controle, ofwel de ISO 9001 certificering-audit van het managementsysteem, wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstelling. De kosten voor de ISO 9001 certificering audit, die een ISO 9001 geaccrediteerde certificeringinstelling berekent, zijn afhankelijk van veel factoren. 

Accreditatie ISO 9001 certificeringsinstellingen
De certificeringinstellingen moeten wel gekwalificeerd (geaccrediteerd) zijn voor de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie norm.
Geaccrediteerde certificeringinstellingen moeten voldoen aan de eisen opgesteld door de RvA (
Raad van Accreditatie). De RvA toetst de ISO 9001 certificeringinstellingen. Deze beoordeling is voor u een waarborg en een garantie voor onafhankelijkheid en deskundigheid van deze instellingen.

Contracten met ISO 9001 certificatie instellingen
Wij hebben goede relaties met meerdere onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstellingen waardoor we een goede keuze kunnen maken en een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de contractkosten die een een certificeringinstelling berekent. Contracten voor ISO 9001 certificering met certificeringsinstellingen zijn altijd 3-jaars contracten.

Voor meer info over de ISO 9001 certificeringaudit-kosten, gaat u naar >> auditkosten voor de externe certificeringaudit voor de ISO 9001-norm

Tijdsbesteding ISO 9001 certificatieaudit
De kosten in tijdsbesteding voor de ISO 9001-certificeringaudit door het ISO 9001 certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen
.

3. Kosten onderhoud ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem

De kosten voor onderhoud van uw ISO 9001 gecertificeerde managementsysteem zijn verwaarloosbaar wanneer u dit vergelijkt met de opbrengsten en meerwaarde van een managementsysteem: meer structuur in de organisatie en verbeteringen van de resultaten.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

Een offerte voor de financiële invoeringskosten van het NEN-EN-ISO 9001 certificering-traject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op:
>> 
Offerte en kosten berekening advieskosten ISO-9001-certificering.

Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, een inschatting van het budget in tijd en geld, om het ISO 9001:2015 certificering (of een andere ISO certificering norm) in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over ISO 9001 certificering kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs.